חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

תוצאות מכרזים

מס' מכרז

נושא

מציע נבחר

סכום ההצעה (₪)

35/2018

שירותי מעבדה לחומרי בנייה

מעבדות איזוטסט החדשה

129,806