חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

17/2019 - הנחת קווי ביוב (מסגרת)

תאריך פרסום: 08/08/2019
תאריך אחרון להגשה: 10/09/2019

למסמכי מכרז הנחת קווי ביוב - לחץ כאן

 
מכרז 17/2019: הנחת קווי ביוב (מסגרת)

1. הזמנה להציע הצעות

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להגיש הצעות במכרז מסגרת להנחת קווי ביוב.

2. שיטת המכרז

2.1 מכרז זה ייערך כמכרז פומבי רגיל.

2.2 הצעת המחיר במכרז תינתן בצורה של הנחה או תוספת באחוזים על מחירון גלוי.

2.3 חברת הגיחון שומרת את הזכות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר על-פי תוצאות מכרז זה עם מציע זוכה אחד או יותר.

3. תנאי סף

3.1 הגשת הצעה המכילה את המסמכים הבאים:

3.1.1 העתק רישיון קבלן בתוקף, הכולל סיווג 260 ב' 2 או גבוה יותר.

3.1.2 העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

3.1.3 ערבות בנקאית על סך 320,000 ₪, הכתובה בנוסח המפורט במסמכי המכרז.

3.2 הגשת ההצעה עד ליום ג', 10.09.2019, בשעה 12:00.

4. הנחיות להשתתפות במכרז

4.1 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 9,000 ₪ (כולל מע"מ) שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 14.08.2019.

4.2 את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי מחלקת המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום ג', 10.09.2019, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

4.3 שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 077-4703021. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

4.4 הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il, בעמוד המכרז.

קבצים קשורים:

למסמכי מכרז הנחת קווי ביוב - לחץ כאן