חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

15/2019 - ניקוי וחיטוי מאגרי מים עירוניים ומכלי מים ניידים

תאריך פרסום: 07/07/2019
תאריך אחרון להגשה: 07/08/2019

 
למסמכי המכרז לחץ כאן 
 
מכרז 15/2019: ניקוי וחיטוי מאגרי מים עירוניים ומכלי מים ניידים
 

1. הזמנה להציע הצעות

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים וספקים להגיש הצעות במכרז לביצוע עבודות ניקוי וחיטוי מאגרי מים עירוניים ומכלי מים ניידים, הנמצאים באחריותה.

2. שיטת המכרז

מכרז זה ייערך כמכרז פומבי רגיל, וההצעות בו יוגשו באמצעות מעטפות לתיבת המכרזים.

3. תנאי סף

3.1 הגשת הצעה המכילה את המסמכים הבאים:

3.1.1 העתק רישיון קבלן תקף מטעם משרד הבינוי והשיכון, הכולל סיווג 260 ב' 1 או העתק רישיון תקף מטעם משרד הבריאות לניקוי מאגרי מים לשתייה וחיטוי מערכות מים.

3.1.2 העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

3.1.3 ערבות בנקאית על סך 38,000 ₪, הכתובה בנוסח המפורט במסמכי המכרז.

3.2 השתתפות בסיור המציעים.

3.3 הגשת ההצעה עד ליום ד', 07.08.2019, בשעה 12:00.

3.4 הערות לתנאי הסף:

3.4.1 מציע אשר ברשותו רישיון קבלן בלבד יידרש להציג, במסגרת הצעתו, ספק-משנה מטעמו, המחזיק ברישיון לניקוי וחיטוי מערכות מים, ולהיפך. העסקת ספק המשנה בפועל תיעשה בכפוף לאישור חברת הגיחון.

4. הנחיות להשתתפות במכרז

4.1 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 1,250 ₪ (כולל מע"מ) שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 10.07.2019.

4.2 סיור מציעים ייערך ביום ה', 25.07.2019, בשעה 10:00. התכנסות במתחם מאגר המים, רח' הפסגה 70, ירושלים. הנוכחות בסיור הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

4.3 את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים, במשרדי מחלקת המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום ד', 07.08.2019, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

4.4 שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 077-4703021. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

4.5 הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il, בעמוד המכרז.

קבצים קשורים: למסמכי המכרז לחץ כאן