חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

13/2019 - הספקה, התקנה ושירות של מערכות דלות אנרגיה לניטור איכות מים

תאריך פרסום: 28/07/2019
תאריך אחרון להגשה: 30/06/2019
 
לתנאי המכרז - לחץ כאן
 
מקבץ הבהרות מיום 03.06.2019 לחץ כאן
 
 

מכרז 13/2019: הספקה, התקנה ושירות של מערכות דלות אנרגיה לניטור איכות מים

1. הזמנה להציע הצעות

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז להספקה, התקנה ושירות של מערכות חיישנים דלי אנרגיה לניטור איכות המים ברשת העירונית.

2. שיטת המכרז

מכרז זה ייערך כמכרז פומבי רגיל, וההצעות בו יוגשו באמצעות מעטפות לתיבת המכרזים.

3. תנאי סף

3.1 הגשת הצעה המכילה את המסמכים הבאים:

3.1.1 אישורים מטעם שני לקוחות מישראל, המעידים כי במהלך שלוש השנים האחרונות המציע סיפק והתקין עבורם מערכות חיישנים דלי אנרגיה לניטור איכות המים. על המציע להראות כי עבור כל אחד מהלקוחות הוא סיפק והתקין לפחות חמש מערכות.

(הגדרת "חיישן דל אנרגיה": חיישן, המופעל באמצעות סוללות ואינו נזקק לחיבור חשמל חיצוני).

3.1.2 העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

3.1.3 ערבות בנקאית על סך 38,000 ₪, הכתובה בנוסח המפורט במסמכי המכרז.

3.2 הגשת ההצעה עד ליום א', 30.06.2019, בשעה 12:00.

4. הנחיות להשתתפות במכרז

4.1 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 1,250 ₪ (כולל מע"מ) שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 31.05.2019.

4.2 את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים, במשרדי מחלקת המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום א', 30.06.2019, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

4.3 שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 077-4703021. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

4.4 הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בעמוד המכרז.

 
קבצים קשורים:
 
לתנאי המכרז - לחץ כאן
 
מקבץ הבהרות מיום 03.06.2019 לחץ כאן