חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

12/2019 - הספקה ושירות של מכשירי קשר-טלפון סלולארי בשיטת POC

תאריך פרסום: 28/05/2019
תאריך אחרון להגשה: 30/06/2019
 
 

מכרז 12/2019: הספקה ושירות של מכשירי קשר-טלפון סלולארי בשיטת POC

 

1. הזמנה להציע הצעות

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז להספקה ושירות של מכשירי קשר/טלפון סלולארי, הפועלים בשיטת POC - PTT Over Cellular.

2. שיטת המכרז

מכרז זה ייערך כמכרז פומבי רגיל, וההצעות בו יוגשו באמצעות מעטפות לתיבת המכרזים.

3. תנאי סף

3.1 המציע הינו עוסק מורשה, חברה או תאגיד, הפועל כחוק בישראל, ומשווק מכשירי קשר/טלפון סלולארי, הפועלים בשיטת POC, ועומדים בדרישות המפרט הטכני במכרז זה.

3.2 המציע מפעיל אתר שירות לקוחות בתחומי העיר ירושלים, הפועל באופן שגרתי בימי ובשעות העבודה המקובלות לצורך מתן שירות טכני וכללי (על המציע לרשום בהצעתו את כתובת האתר).

3.3 המציע צירף להצעתו את המסמכים הבאים:

3.3.1 אישורים משני לקוחות שונים, לפיהם סיפק המציע לכל אחד מהלקוחות, במהלך שלוש השנים האחרונות, מאה מכשירי קשר/טלפון סלולארי, הפועלים בשיטת POC.

3.3.2 העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

3.3.3 ערבות בנקאית על סך 15,000 ₪, הכתובה בנוסח המפורט במסמכי המכרז.

3.4 הגשת ההצעה עד ליום א', 30.06.2019, בשעה 12:00.

4. הנחיות להשתתפות במכרז

4.1 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 750 ₪ (כולל מע"מ) שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 31.05.2019.

4.2 את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים, במשרדי מחלקת המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום א', 30.06.2019, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

4.3 שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 077-4703021. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

4.4 הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בעמוד המכרז.

 
 
 
קבצים קשורים:
לתנאי מכרז - לחץ כאן