חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

11/2019 - שירותי הובלת צינורות

תאריך פרסום: 28/05/2019
תאריך אחרון להגשה: 30/06/2019
 
לתנאי המכרז לחץ כאן
 
מקבץ הבהרות מיום 03.06.2019 לחץ כאן 
 

מכרז 11/2019: שירותי הובלת צינורות

 

 1. הזמנה להציע הצעות

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז למתן שירותי הובלת צינורות על גבי משאיות מנוף.

2. שיטת המכרז

מכרז זה ייערך כמכרז פומבי רגיל, וההצעות בו יוגשו באמצעות מעטפות לתיבת המכרזים.

3. תנאי סף

3.1 הגשת הצעה המכילה את המסמכים הבאים:

3.1.1 העתק רישיון מוביל תקף של המציע.

3.1.2 אישור על העסקת קצין בטיחות בתעבורה של המציע, בהתאם לדרישות החוק (כולל פרטים מלאים של קצין הבטיחות).

3.1.3 העתקי רישיונות רכב של ארבעה רכבי משא כבד מסוג "סמי-טריילר", כולל מנוף, הנמצאים בבעלות המציע או בשימושו (כאשר הבעלות היא בידי צד שלישי, המספק שירותים עבור המציע). ברישיון כל רכב יצוין "סוג - משא תומך עם מנוף".

3.1.4 העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

3.1.5 ערבות בנקאית על סך 38,000 ₪, הכתובה בנוסח המפורט במסמכי המכרז.

3.2 הגשת ההצעה עד ליום א', 30.06.2019, בשעה 12:00.

4. הנחיות להשתתפות במכרז

4.1 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 1,250 ₪ (כולל מע"מ) שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 31.05.2019.

4.2 את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים, במשרדי מחלקת המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום א', 30.06.2019, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

4.3 שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 077-4703021. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

4.4 הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בעמוד המכרז.

 
קבצים קשורים:
לתנאי המכרז לחץ כאן
 
מקבץ הבהרות מיום 03.06.2019 לחץ כאן