חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

9/2019 - מתן שירותי אבטחה ותפעול מערכות התרעה

תאריך פרסום: 28/05/2019
תאריך אחרון להגשה: 30/06/2019

 

לתנאי מכרז - לחץ כאן 
 
מכרז 9/2019: מתן שירותי אבטחה ותפעול מערכות התרעה 
 

1. הזמנה להציע הצעות

חברת הגיחון בע"מ, בשיתוף חברת "מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ" (מבט"י), מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז למתן שירותי אבטחה ותפעול מערכות התרעה.

2. שיטת המכרז

2.1 מכרז זה נערך בשיתוף חברת "מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ", חברה-בת של חברת הגיחון, אשר אחראית על תפעול מכוני טיהור שפכים. המציע שייבחר יספק שירותים לשתי החברות. עם זאת מובהר, כי ההתקשרות עם חברת מבט"י תיעשה בכפוף להחלטת ועדת המכרזים של חברה זו, שתיעשה בנפרד מהחלטת ועדת המכרזים של חברת הגיחון.

2.2 מכרז זה ייערך כמכרז פומבי רגיל, וההצעות בו יוגשו באמצעות מעטפות לתיבת המכרזים.

2.3 עקב רגישות המידע הנכלל בו, מפרט השירותים במכרז זה לא יעמוד לעיון הציבור באתר האינטרנט של חברת הגיחון וכן לא ייכלל בערכת מסמכי המכרז העומדת למכירה. המפרט יימסר לידי המציעים שירכשו את מסמכי המכרז (במהלך כנס המציעים או לאחריו).

3. תנאי סף

3.1 הגשת הצעה המכילה את המסמכים הבאים:

3.1.1 העתק רישיון תאגיד לשירותי שמירה מטעם משרד המשפטים.

3.1.2 העתק רישיון לפעול כקבלן שירות בתחום השמירה והאבטחה מטעם משרד הכלכלה.

3.1.3 אישור/ים מטעם לקוח/ות, המעיד/ים, כי במהלך שלוש השנים האחרונות היה המציע פעיל, ברציפות, במתן שירותי אבטחה, כולל שירותי סיור ומוקד הפועל 24 שעות ביממה (הערה: "מוקד" - כהגדרתו במסמכי המכרז).

3.1.4 אישור מטעם רואה חשבון, המעיד, כי במהלך שלוש שנות המס האחרונות עמד מחזורו הכספי השנתי הממוצע של המציע, בתחום שמירה ואבטחה בלבד, על 4,000,000 ₪.

3.1.5 ערבות בנקאית על סך 150,000 ₪, הכתובה בנוסח הנכלל במסמכי המכרז.

3.1.6 העתק קבלה של חברת הגיחון על רכישת מסמכי המכרז.

3.2 השתתפות בכנס המציעים.

3.3 הגשת ההצעה עד ליום א', 30.06.2019, בשעה 12:00.

4. הנחיות להשתתפות במכרז

4.1 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 4,000 ₪ (כולל מע"מ) שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 01.06.2019.

4.2 כנס מציעים ייערך ביום ב', 10.06.2019, בשעה 10:00, במשרדי אגף הלוגיסטיקה של חברת הגיחון, מתחם מאגר המים, רח' הפסגה 70, ירושלים. ההשתתפות בכנס הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה במכרז.

4.3 את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים, במשרדי מחלקת המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום א', 30.06.2019, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

4.4 שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 077-4703021. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

4.5 הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יישלחו בדוא"ל אל המציעים שלקחו חלק בכנס המציעים.

קבצים קשורים:

לתנאי מכרז - לחץ כאן