חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

5/2019 - עבודות חפירה ודיפון לבניית מאגר מים בנפח 25,000 מ"ק

תאריך פרסום: 27/02/2019
תאריך אחרון להגשה: 31/03/2019

 
לצפיה במסמכי המכרז לחץ כאן
 
מכרז 5/2019: עבודות חפירה ודיפון לבניית מאגר מים בנפח 25,000 מ"ק
 

1. הזמנה להציע הצעות

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להגיש הצעות במכרז לביצוע עבודות עפר, חפירה ודיפון, כהכנה לבניית מאגר מים עירוני בנפח 25,000 מ"ק בשדרות בן צבי בירושלים (סמוך לגן סאקר).

2. שיטת המכרז

מכרז זה ייערך כמכרז פומבי רגיל, וההצעות בו יוגשו באמצעות מעטפות לתיבת המכרזים.

3. תנאי סף

3.1 הגשת הצעה המכילה את המסמכים הבאים:

3.1.1 העתק רישיון קבלן תקף מטעם משרד הבינוי והשיכון, הכולל סיווג 200 ג' 2 (או גבוה יותר).

3.1.2 אישור/ים המעיד/ים, כי במהלך חמש השנים האחרונות ביצע המציע שני פרויקטים של עבודות עפר וחפירה, אשר היקפו הכספי של כל אחד מהם עמד על 3.5 מיליון ₪ ומעלה (על המציע להראות כי הפרויקטים קיבלו תעודת גמר במהלך חמש השנים האחרונות).

3.1.3 העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

3.1.4 ערבות מכרז בסך 260,000 ₪, הכתובה על-פי הנוסח המופיע במסמכי המכרז.

3.2 השתתפות בסיור המציעים.

3.3 הגשת ההצעה עד ליום א', 31.03.2019, בשעה 12:00.

4. הנחיות להשתתפות במכרז

4.1 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 9,000 ₪ (כולל מע"מ) שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 04.03.2019.

4.2 סיור מציעים ייערך ביום ה', 14.03.2019, בשעה 10:00. התכנסות בחניית בית החייל, רח' אלוף שאלתיאל, ירושלים. ההשתתפות בסיור מהווה תנאי סף להגשת הצעה במכרז.

4.3 את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים, במשרדי מחלקת המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום א', 31.03.2019, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

4.4 שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 077-4703021. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

4.5 הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il, בעמוד המכרז.

קבצים קשורים: לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאן