חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

4/2019 - שירותי התאוששות עסקית של מערכות המידע

תאריך פרסום: 13/02/2019
תאריך אחרון להגשה: 24/03/2019

  

לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאן 
מקבץ הבהרות מיום 21.02.19 לחץ כאן
מקבץ הבהרות מיום 24.02.19 לחץ כאן
מקבץ הבהרות מיום 10.03.19 לחצו כאן 
מקבץ הבהרות מיום 12.03.19 לחץ כאן 
מקבץ הבהרות מיום 18.03.19 לחץ כאן 
 
מכרז 4/2019: שירותי התאוששות עסקית של מערכות המידע

1. הזמנה להציע הצעות

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז למתן שירותי התאוששות עסקית של מערכות המידע (Disaster Recovery As a Service).

2. שיטת המכרז

2.1 מכרז זה ייערך כמכרז פומבי, וההצעות בו יוגשו באמצעות מעטפות לתיבת המכרזים.

2.2 תוצאות המכרז ייקבעו באמצעות שקלול של ההצעות הכספיות עם נתוני איכות של המציעים, כמפורט להלן.

2.3 כל הצעה במכרז תורכב משתי מעטפות נפרדות: המעטפה האחת תכלול אך ורק את מסמך ההצעה הכספית, ועליה יירשם "הצעה כספית". המעטפה השנייה תכלול את כל יתר מסמכי המכרז, הערבות הבנקאית, המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף והמסמכים הנדרשים לצורך מתן ניקוד האיכות.

2.4 פתיחת ההצעות במכרז תיעשה בשני שלבים: בשלב הראשון ייפתחו המעטפות שאינן כוללות את ההצעה הכספית, וההצעות ייבדקו. הצעה שנמצא, כי היא עומדת בתנאי הסף, תיבדק לצורך מתן ניקוד איכות בהתאם למנגנון המפורט במסמכי המכרז. לאחר מתן הניקוד להצעות תיפתח תיבת המכרזים בפעם השנייה ויוצאו ההצעות הכספיות. ההצעות הכספיות ישוקללו עם הניקוד שניתן להצעות האיכות בהתאם למנגנון המפורט במסמכי המכרז ולאחר מכן יובאו תוצאות המכרז לדיון בוועדת המכרזים.

3. תנאי סף

3.1 המציע מספק, ביום הגשת ההצעות במכרז, שירותי התאוששות עסקית (DR As A Service) לארבעה לקוחות פעילים. המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות העונה על תנאי זה.

3.2 המציע מספק, ביום הגשת ההצעות במכרז, שירותי גיבוי (BU As a Service) לחמישה לקוחות פעילים. המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות העונה על תנאי זה.

3.3 בבעלות המציע מתקן לאחסון נתונים (Data Center), הנמצא בתחומי מדינת ישראל, בשטח של 300 מ"ר ומעלה.

3.4 הצעת האיכות של המציע קיבלה ניקוד מזערי של 30 מתוך 40.

3.5 המציע צירף להצעתו ערבות כספית על סך 38,000 ₪, הכתובה בנוסח הנכלל במסמכי המכרז.

3.6 המציע צירף להצעתו קבלה על רכישת מסמכי המכרז מחברת הגיחון.

3.7 המציע הגיש את הצעתו עד ליום א', 24.03.2019, בשעה 12:00.

3.8 הערות לתנאי הסף:

3.8.1 ניתן להגיש הצעה בשיתוף פעולה של שני מציעים, אשר שניהם יחדיו עומדים בכל תנאי הסף. במקרה כזה, ייחשב המציע, על שמו רשומה הערבות הכספית, כספק ראשי, והמציע השני ייחשב כספק-משנה.

4. הנחיות להשתתפות במכרז

4.1 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 1,250 ₪ (כולל מע"מ) שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 18.02.2019.

4.2 את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים, במשרדי מחלקת המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום א', 24.03.2019, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

4.3 שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 077-4703021. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

4.4 הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בעמוד המכרז.

5. שקלול הצעות מחיר ונתוני איכות

5.1 במכרז זה תהיה כל הצעה מורכבת משני חלקים: הצעה טכנית והצעה כספית. כל הצעה תקבל ניקוד סופי על בסיס שקלול בין ההצעה הכספית ונתוני האיכות, כמפורט להלן.

5.2 משקל ההצעה הכספית יהיה 75% מהניקוד הסופי ומשקל נתוני האיכות 25%.

5.3 המציע יצרף להצעתו פרטי אנשי קשר של לקוחות אחרים, אשר על בסיס ההתקשרויות אתם הוא מבקש לקבל ניקוד בהתאם למפורט להלן.

5.4 להלן הנוסחה לפיה יינתן הניקוד הסופי:

A = ההצעה הכספית הנמוכה ביותר

a = הצעה כספית מסוימת

B = ניקוד האיכות להצעה (מספר בין 1 ל-25)

C = ציון משוקלל

הנוסחה:

C = A\a*0.75 + B

5.5 להלן הקריטריונים לניקוד:

#

נושא

 

ניקוד

5.5.1

מיקום אתר המציע

בדרום הארץ/בצפון הארץ

0

   

במרכז הארץ

2

   

באזור ירושלים

4

5.5.2

ניסיון המציע

עד שני לקוחות פעילים, בגודל בינוני, כל אחד מהם 5-3 שנים

1

   

עד שני לקוחות פעילים, בגודל בינוני או גדול, כל אחד מהם מעל 5 שנים

3

   

שלושה לקוחות פעילים, בגודל גדול, כל אחד מהם יותר מחמש שנים

6

5.5.3

מערכת גיבוי

מתוצרת כלשהי פרט ל-Veam

0

   

מתוצרת Veam

6

5.5.4

אבטחת מידע

המציע אינו מחזיק בתקן PCI

0

   

המציע מחזיק בתקן PCI (כולל לאתר המוצע)

4

5.5.5

מנהל פרויקט

על בסיס ראיון אישי ועמידה בדרישות המפרט

5

קבצים קשורים:
לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאן