חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

1/2019 - הנחת מאסף ביוב "קדרון" כולל כריית מנהרה ובניית מתקן תפיסה

תאריך פרסום: 20/01/2019
תאריך אחרון להגשה: 17/03/2019

 

לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאן
מקבץ הבהרות – 24.01.19 לחצו כאן
 
 
מכרז 1/2019: הנחת מאסף ביוב "קדרון" כולל כריית מנהרה ובניית מתקן תפיסה

1. הזמנה להציע הצעות

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להגיש הצעות במכרז להנחת מאסף ביוב "קדרון" כולל כריית מנהרה ובניית מתקן תפיסה וסילוק גבבה.

2. שיטת המכרז

2.1 מכרז זה ייערך כמכרז פומבי רגיל, וההצעות בו יוגשו באמצעות מעטפות לתיבת המכרזים.

2.2 התקשרות עם מציע זוכה לפי תוצאות המכרז מותנית באישור רשות המים.

3. תנאי סף

3.1 הגשת הצעה המכילה את המסמכים הבאים:

3.1.1 העתק רישיון קבלן תקף, הכולל את שני הסיווגים הבאים:

§ 100 ג' 5

§ 200 ג' 5

3.1.2 אישורים המעידים, כי המציע ביצע, במהלך התקופה שמ-01.01.2009 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז זה, כרייה בשיטת NATM של מנהרה אחת לפחות, בתחומי ישראל, באורך 1,000 מ' ומעלה ובחתך כרייה של 25 מ"ר או יותר.

3.1.3 אישורים המעידים, כי המציע או קבלן-משנה מטעמו, הינו קבלן רשום, המחזיק בסיווג 400 ב' 5, וכי הוא ביצע, במהלך התקופה שמ-01.01.2013 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז זה, עבודות להנחת צנרת פוליאתילן גרביטציונית, בקוטר חיצוני 800 מ"מ לפחות ובאורך מצטבר של 3,000 מ"א ומעלה, ובכלל זה לפחות פרויקט אחד באורך 1,000 מ"א.

3.1.4 מסמך בחתימת רואה חשבון, המאשר כי ממוצע מחזור ההכנסות השנתי של המציע מפעילות קבלנית, בשנים 2016-2014 או 2017-2015, עמד על 200 מיליון ₪ או יותר.

3.1.5 תצהיר, הכתוב בנוסח הרשום במסמך זה להלן, מאושר על-ידי עורך דין, בעניין עברו של המציע בכל הקשור להעסקת עובדים זרים ולהבטחת זכויות עובדיו.

3.1.6 העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

3.1.7 ערבות בנקאית על סך 320,000 ₪, הכתובה בנוסח המפורט במסמכי המכרז.

3.2 השתתפות בכנס המציעים.

3.3 הגשת ההצעה עד ליום ראשון, 17.03.2019, בשעה 12:00.

3.4 הערות לתנאי הסף:

3.4.1 המציע הינו ישות משפטית אחת. לא תתקבל הצעה שהוגשה על-ידי שותפות או מיזם משותף.

3.4.2 המציע הינו תאגיד, שהתאגד ורשום כדין בישראל. המציע יכלול בהצעתו העתק תעודת התאגדות מרשם החברות.

3.4.3 המציע יכלול בהצעתו מסמך בחתימת עורך דין או רואה חשבון, המאשר כי נכון ליום הגשת ההצעות במכרז לא תלויים ועומדים נגד המציע הליכי חדלות פירעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים.

3.4.4 המציע יכלול בהצעתו העתקי רישיונות קבלן מאת רשם הקבלנים שלו ושל קבלני-משנה מטעמו, המעידים כי ברשותם הסיווגים הנדרשים לפי תנאי הסף.

3.4.5 להוכחת ניסיון קודם בביצוע עבודות הנדסיות (סעיפים 3.1.2 ו-3.1.3 לעיל) יכלול המציע בהצעתו אישורים בחתימת מזמיני העבודות ו/או העתקים של חשבונות חלקיים או סופיים מאושרים וחתומים על-ידי מזמיני העבודות וכן כל מסמך, תרשים או שרטוט אחר שיש בו בכדי להוכיח את הניסיון האמור.

3.4.6 לצורך הוכחת ניסיון בביצוע עבודות מנהור, כאמור בסעיף 3.1.2 לעיל, רשאי המציע להציג עבודה, אשר בוצעה על-ידי שותפות של המציע עם תאגיד אחר, בה החזיק המציע ב- 49% לפחות, אשר היקפה הכספי הכולל של העבודה עמד על 250 מיליון ₪ או יותר.

3.4.7 במידה והמציע אינו מחזיק בסיווג 400 ב' 5, ולצורך עמידתו בסעיף 3.1.3 לעיל בכוונתו להתקשר עם קבלן-משנה המחזיק בסיווג זה, על המציע לכלול בהצעתו העתק הסכם טרום-מכרז בינו לבין קבלן-המשנה בעניין העבודות הנכללות במכרז זה.

3.4.8 המציע יכלול בהצעתו העתקי דו"חות כספיים מבוקרים לשנים המצוינות במסמך הנותן מענה לסעיף 3.1.4 לעיל.

3.4.9 להוכחת עמידתו בסעיף 3.1.4 לעיל רשאי המציע להציג דו"חות כספיים של תאגיד השולט בו, בצירוף התחייבות בכתב מאת התאגיד, כלפי חברת הגיחון, כי התאגיד הינו ערב להתחייבויות המציע במכרז זה (לצורך זה, "שליטה" תפורש כהגדרתה בחוק הבנקאות [רישוי] התשמ"א-1981).

3.4.10 מציע, אשר השתתף בכנס המועמדים במסגרת הליך המיון המוקדם במכרז 27/2018, אשר נערך ביום 30.07.2018, יהיה פטור מתשלום עבור רכישת מסמכי מכרז זה.

4. הנחיות להשתתפות במכרז

4.1 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 9,000 ₪ (כולל מע"מ) שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 22.01.2019.

4.2 כנס מציעים ייערך ביום חמישי, 14.02.2019, בשעה 10:00. התכנסות במשרדי קמ"ט שמירת טבע איו"ש בגן הלאומי "קומראן" (סמוך לקיבוץ קליה). ההשתתפות בכנס הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה במכרז. (הערה: בהמשך לכנס ייערך סיור באתרי העבודה בתוואי הפרויקט המתוכנן. נדרש רכב בעל עבירות גבוהה בשטח לא סלול).

4.3 את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים, במשרדי מחלקת המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום ראשון, 17.03.2019, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

4.4 שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 077-4703021. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

4.5 הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יישלחו בדוא"ל ישירות אל המציעים.

קבצים קשורים:
 
לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאן