חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

35/18 - שירותי בדיקות מעבדה לחומרי בנייה

תאריך פרסום: 14/11/2018
תאריך אחרון להגשה: 13/12/2018
 
להצגת מסמכי המכרז - לחץ כאן
 

מכרז 35/2018: שירותי בדיקות מעבדה לחומרי בנייה

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז למתן שירותי בדיקות מעבדה לחומרי בנייה.

תנאי סף:

1. הגשת הצעה המכילה את המסמכים הבאים:

א. העתק הסמכה תקפה מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

ב. העתק אישור תקף, על-פי חוק התקנים, מטעם הממונה על התקינה במשרד הכלכלה לביצוע בדיקות התאמה לתקן בתחומי בטון, אספלט ומצעים.

ג. העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

ד. ערבות מכרז על סך 15,000 ₪, הכתובה בנוסח המופיע במסמכי המכרז.

2. הגשת ההצעה עד ליום ה', 13.12.2018, בשעה 12:00.

¨ את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 750 ₪ (כולל מע"מ), שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 19.11.2018.

¨ את ההצעות יש להגיש במשרדי מח' המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום ה', 13.12.2018, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

¨ שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 077-4703021. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

¨ הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il, בדף המכרז.

 
קבצים קשורים:
 
להצגת מסמכי המכרז - לחץ כאן