חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

34/2018 - שדרוג תשתיות המחשוב במערך הפיקוד והבקרה

תאריך פרסום: 07/11/2018
תאריך אחרון להגשה: 13/12/2018
 
להצגת מסמכי המכרז - לחץ כאן
 

מכרז 34/2018: שדרוג תשתיות המחשוב במערך הפיקוד והבקרה של רשת המים

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז לשדרוג תשתיות המחשוב של מערך הפיקוד והבקרה של רשת המים, כולל הספקת רישוי.

רשאי להגיש הצעה מציע, העומד בכל תנאי סף הבאים:

1. המציע ביצע, במהלך חמש השנים האחרונות, שלושה פרויקטים, שהסתיימו בהצלחה, שכללו התקנה ותחזוקה של תשתיות מחשוב (כולל: אחסון, שרתים, מתגי תקשורת ושרתים ווירטואליים בסביבת VM Ware), אשר ההיקף הכספי של כל אחד מהם עומד על 200,000 ₪ או יותר.

2. המציע צירף להצעתו אישור מחברת Netapp, המעיד על היותו בעל הסמכה מטעמם ברמת "סטאר", "פלטינום" או "גולד" והינו מורשה על-ידם לספק שירות.

3. המציע השתתף בכנס המציעים.

4. המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית על סך 15,000 ₪, הכתובה בנוסח הנכלל במסמכי המכרז.

5. המציע צירף להצעתו קבלה על רכישת מסמכי המכרז מחברת הגיחון.

6. המציע הגיש את הצעתו עד ליום ה', 13.12.2018, בשעה 12:00.

¨ את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 750 ₪ (כולל מע"מ), שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 12.11.2018.

¨ כנס מציעים ייערך ביום ד', 28.11.2018, בשעה 10:00, במשרדי חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3 (בחדר הישיבות). ההשתתפות בכנס הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה.

¨ את ההצעות יש להגיש במשרדי מח' המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום ה', 13.12.2018, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

¨ שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 077-4703021. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

¨ הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il, בדף המכרז.

 
קבצים קשורים:
להצגת מסמכי המכרז - לחץ כאן