רבעון 3/2015

חובת דיווח על איכות המים – עידכון לתקופה 30/9/2015 –1/7/2015 , יד/תמוז/תשע"ה- יז/ תשרי/תשע"ו -ירושלים.

 

להלן דוח תלת חודשי לרבעון השלישי (יולי-ספטמבר, תמוז- תשרי ) של שנת 2015, תשע"ה-תשע"ו לצורך פרסום תלת חודשי נתונים על איכות המים בעיתונות תוך 30 יום מתום הרבעון. חובת הדווח היא על סך הבדיקות המיקרוביאליות.

בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א – 2001 אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של ירושלים פרטים על איכות המים המספוקים ברשת ההספקה לצרכנינו (בדיקות בקטריולוגיות):

 

איכות המים דווח תקופתי - ירושלים
 

תקופת הדיווח 30/9/2015 – 1/7/2015, יד/תמוז/תשע"ה- יז/ תשרי/תשע"ו

נקודות דיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות חריגות המעידות על זיהום *

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר הבדיקות

התקינות

הסופי

 

 

 

קוליפורם

קוליפורם צואתי

 

 

 

 

בריכות

464

285

0

0

0

0

0

285

רשת הספקה

508

0

0

0

0

0

508

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

116

116

0

0

0

0

0

116

סה"כ

580

909

0

0

0

0

0

909

 *
תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם אחד או קוליפורם צואתי אחד ב – 100 מ"ל   דוגמת מים נחשבת לתוצאה חריגה.