המחלקה הטכנית לביוב וניקוז

 

אגף לביוב וניקוז – תיאור היחידות באגף

 

האגף מחולק לשתי מחלקות - המחלקה הטכנית ומחלקת אחזקה.

 

א.               המחלקה הטכנית

          המחלקה הטכנית מורכבת מהמדורים הבאים:

1.            מדור תכנון

         המדור מנהל את תכנון מערכות הביוב והניקוז העירוניות

         המדור אחראי על התחומים הבאים:

1.1        בניית תכנית עבודה שנתית / רב שנתית.

1.2        מסירת עבודות תכנון למשרדי תכנון הנדסיים חיצוניים, ניהול ומעקב אחרי

         תהליך התכנון.

1.3        מתן תגובות ואישורים לתוכניות של גורמי תשתית שונים.

1.4        מתן הערות ואישור לתוכנית בניין עיר (תב"ע) שונות.

1.5        מענה לפניות מגורמים שונים (פרטיים / ציבוריים) בנושא מערכות הביוב

         והניקוז במסגרת תכניות פתוח.

 

2.            מדור ביצוע

המדור מנהל את עבודות הפיתוח בתחום מערכות הביוב והניקוז העירוניות כולל החלפת קווים ישנים והנחת קווים חדשים.

         המדור אחראי על התחומים הבאים:

2.1        הכנת מכרזים לעבודות פיתוח מערכות ביוב וניקוז.

2.2        ניהול פרויקטים בתחום פיתוח מערכות הביוב והניקוז, תוך הפעלת כל

הגורמים המעורבים בביצוע לרבות קבלן, מפקח, ספקים ומשרדים הנדסיים.

 

3.            מדור רשת פרטית

3.1        מנהל את אישור בקשות התחברות למערכות ביוב וניקוז בתחום הבנייה הפרטית והציבורית אל המערכות העירוניות ומבצע את הפיקוח על עבודות החיבור.

3.2        המדור אחראי על מתן הנחיות לחיבורים פרטיים.

3.3        המדור מבצע מעקב אחר ביצוע החיבור הפרטי, תקינותו ועמידתו בדרישות הרשות האישורים להיתר אכלוס (טופס 4).

 

4.          מדור GIS

4.1         ניהול פעילות ה- GIS של האגף לביוב וניקוז

4.2        השלמת מידע על הרשתות העירוניות

4.3        עריכת סקרי שטח לטיוב נתונים

4.4        עדכון תוכניות רשת הביוב והניקוז העירוניות והפרטיות

4.5        בנייה ואחזקה שוטפת של שכבות גיאוגרפיות במערכת ה GIS

4.6        מתן מידע למתכננים, קבלנים ותושבים

4.7        תיאום תשתיות עירונית

4.8        ניהול תוכנית אב לביוב

4.9        עריכת אפיונים ומכרזים בתחום מערכת GIS

 

5.            מדור שפכי תעשייה

פיקוח על שפכים שמקורם בתעשייה ועסקים שונים במטרה למנוע הזרמת שפכים תעשייתיים חריגים העלולים לפגוע במערכות ההולכה והטיהור, זיהום מי התהום והבטחת עמידה בדרישות החוק, "כללי תאגידי מים להזרמת שפכי תעשייה", "איכות קולחין", ונהלי רשות המים.

תחומי עיסוק:

5.1        ביצוע ביקורת במוסכים, תחנות דלק ומתקני שטיפת מכוניות.

5.2        מתן חוות דעת לרישוי עסקים, היתרי בנייה וטופס אכלוס, הקצאות מים לתעשייה וטיפול בהיבט הטכני של זיכויים של אגרות ביוב.

5.3        ביצוע דיגומי שפכי מפעלים ומכוני טיהור במטרה לאיתור מזהמים.

5.4        הקצאת מים לפעלים בהקצבה תעשייתית.

5.5        בקשות בניה למבני תעשייה.

5.6        בקשות לרישיון עסק חורג.

5.7        חיוב מפעלים מזהמים.

5.8        זיכוי מאגרות ביוב.

5.9        ביקורת אחר עמידה בחוקים השונים

 

6.            מדור מתקנים

מתקני ביוב מתאפיינים בתכונות שכולן נועדו לטיפול בזורם אגרסיבי לא אחיד, מעורב בחלקיקים שונים (גבבה, גרוסת, שומנים וחומרים אורגניים), בתנאי חוסר חמצן (אנאירוביים) וקורוזיה במערכת ובספיקות משתנות.

תכנון ותפעול המתקנים העוסקים בשפכים, בנייתם ואחזקתם הם ייחודיים ביותר ואינם דומים לתכנון, הקמה ותפעול של מתקנים המשמשים לזורמים אחרים.