מבנה האגף לביוב וניקוז

הנהלת האגף


האגף מופקד על פיתוח ואחזקת מערכות הביוב והניקוז ופועלות בו שתי מחלקות: המחלקה הטכנית ומחלקת האחזקה.

ראה פירוט בפרקים משניים להלן.