היערכות לשנים 2015-2016


ניטור שפכי תעשייה (מפעלים ובתי עסק)

 

בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב שעודכנו ב- 1/7/14(להלן:"הכללים") הוכנה תכנית דיגום וניטור שפכי תעשייה (בתי עסק) בתחום הפעילות של התאגיד.

לצפייה בקובץ תקנות כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב )התשע"ד -2014 לחץ כאן.

תכנית הדיגום והניטור
אושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה, מחוז ירושלים.

 

מטרת תכנית הניטור הינה הסדרת הזרמת שפכי המפעלים שימנע נזק למערכת הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים וניצול הקולחים וכן למניעת מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה.

התאגיד התחיל ביישום תכנית הניטור בשנת 2012. שפכי בתי העסק ידגמו וינוטרו בהתאם לתכנית הניטור המאושרת. תוצאות הניטור ואיכויות השפכים יועברו אל בית העסק.

 

סעיף 10 לכללי איכות שפכים קובע כי במידה ומפעל מעונין להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים (צח"כ ,מוצקים מרחפים חנקן וזרחן ), בריכוז מעל הערכים המותרים הנקובים בכללים– יגיש בקשה מנומקת בכתב ויפרט את הערכים המרביים ואת כמות השפכים המיועדים להזרמה. 

טופס בקשה להזרמת שפכים חריגים על פי הכללים יש לשלוח את הבקשה בדואר רשום .

 

במידה ויתגלה כי השפכים הינם חריגים ו/או אסורים, יחויב בית העסק בהתאם להוראות הדין ועל פי התעריפים הקבועים בתקנות כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשרותי מים וביוב הקמת מערכות מים וביוב התשע"א- ("כללי התעריפים").
כמו כן, יישא בית העסק בעלות הדיגום והבדיקות, בהתאם לתעריפים אשר נקבעו במסגרת כללי תאגידי מים וביוב תעריפים לשרותי מים וביוב הקמת מערכות מים או ביוב  התשע"ד -2013.
במידה וידוע לכם על שפכים חריגים ו/או אסורים הנכם מתבקשים לטפל בשפכים בהקדם לפני הזרמתם למערכת הביוב הציבורית.