רבעון 4/2014

 חובת דיווח על איכות המים – עידכון לתקופה 31/12/2014 –1/10/2014 , ז/תשרי/תשע"ה- ט/ טבת/תשע"ה -ירושלים.

 

להלן דוח תלת חודשי לרבעון הרביעי (אוקטובר-דצמבר, תשרי- טבת ) של שנת 2014, תשע"ה לצורך פרסום תלת חודשי נתונים על איכות המים בעיתונות תוך 30 יום מתום הרבעון. חובת הדווח היא על סך הבדיקות המיקרוביאליות.

 

בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א – 2001 אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של ירושלים פרטים על איכות המים המספוקים ברשת ההספקה לצרכנינו (בדיקות בקטריולוגיות):

איכות המים דווח תקופתי - ירושלים

תקופת הדיווח 31/12/2014 – 1/10/2014, ז/תשרי/תשע"ה- ט/ טבת/תשע"ה

נקודות דיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות חריגות המעידות על זיהום *

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר הבדיקות

התקינות

הסופי

 

 

 

קוליפורם

קוליפורם צואתי

 

 

 

 

בריכות

496

369

0

0

0

0

0

369

רשת הספקה

542

0

0

0

0

0

542

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

124

124

0

0

0

0

0

124

סה"כ

620

1035

0

0

0

0

0

1035

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידקקוליפורם אחד או קוליפורם צואתי אחד ב - 100 מל דוגמת מים נחשבת לתוצאה חריגה.

 

על סמך התוצאות, האיכות המיקרוביאלית של המים שסופקו לשתייה במהלך התקופה הנ"ל הייתה טובה מאד והמים ראויים לשתייה.

 

צרכן המתעניין ביתר פרטי הבקרה על איכותם התברואית של מי השתייה, יוכל לעיין בדו"ח המצוי במטה שרות הלקוחות של הגיחון, בית האומות, דרך חברון 101 , ירושלים, טל' 5651234.

עדכון חודשי של נתוני איכות המים ניתן למצוא באתר האינטרנט: <www.hagihon.co.il>