הנחת קווי מים (מסגרת)

תנאי סף כתב כמויות קובץ הנחיות והצהרות
הסכם מפרט טכני לקווי מים  
תנאים מיוחדים נוסח ערבות מכרז

 

 
 

חברת הגיחון בע"מ

 

מכרז 7/2014: הנחת קווי מים (מסגרת)

 

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להגיש הצעות במכרז לביצוע עבודות הנחת קווי מים בשטחי פעילותה.

 

תנאי סף:

1.         הגשת הצעה המכילה את המסמכים הבאים:

א.         העתק רישיון קבלן תקף מטעם משרד הבינוי והשיכון, הכולל סיווג בקוד ענף 400 קבוצה ב' סוג 2 (או גבוה יותר).

ב.                   אישור/ים המעיד/ים, כי במהלך חמש השנים האחרונות ביצע הקבלן עבודות הנחת קווי מים מפלדה, בקוטר "8 ומעלה ובאורך מצטבר של 2,000 מ' לפחות, ברשות מקומית המונה 60,000 תושבים או יותר או עבור תאגיד מים וביוב מקביל (יש לצרף אישורים מטעם המזמין, אך אין צורך בקבלת אישורים מחברת הגיחון)

ג.                    העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

ד.                   ערבות מכרז בסך 320,000 ₪, הכתובה על-פי הנוסח המופיע במסמכי המכרז.

2.         הגשת ההצעה עד ליום א', 13.07.2014, בשעה 12:00.

 

הערה: הצעה תוכל להיות מוגשת במשותף על-ידי שני קבלנים, אשר שניהם יחדיו עומדים בתנאי הסף. במקרה כזה, הקבלן הראשי, מגיש ההצעה, יהיה זה המחזיק בסיווג הנדרש ברישיון הקבלן שלו, והקבלן השני ייחשב כקבלן-משנה.

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 9,000 ₪ שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 11.06.2014.

 

כנס מציעים ייערך ביום א', 29.06.2014, בשעה 10:30, במשרדי חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3 (בחדר הישיבות).

 

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים, במשרדו של מר יזהר מזרחי, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום א', 13.07.2014, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.