אפריל 2014

עידכון נתונים לאתר הגיחון באינטרנט -אפריל 2014. – ירושלים

 

בתאריך 30/4/14 התגלה זיהום באזור אבו-תור כתוצאה מחדירת מי קולחין לרשת מי השתייה. נעשו 85 דיגומים ובדיקות ונמצאו 9 חריגים. הספקת המים הופסקה בשכונה אבו תור, נעשו שטיפות וחיטוי קווים. התושבים התבקשו להרתיח מים גם בשכונות סמוכות. כל הדיגומים החוזרים נמצאו תקינים. היו תלונות רבות גם לאחר סיום האירוע, המים נבדקו ונמצאו תקינים.

 

נבדקו 292 דגימות (לא כולל אירוע הזיהום) במהלך חודש אפריל  2014 של מי שתייה מכל חלקי המערכת ולהלן התוצאות:                           

איכות מיקרוביאליות:

מקום הדיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות חריגות המעידות על זיהום (1)

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר הבדיקות

התקינות

הסופי

 

 

 

קוליפורם

קוליפורם צואתי

 

 

 

 

בריכות

144

     105

0

0

0

0

0

105

רשת הספקה

152

0

0

0

0

0

152

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

36

35*

0

0

0

0

0

35*

סה"כ

180

292

0

0

0

0

0

292

(1) תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם אחד או קוליפורם צואתי אחד ב – 100 מ"ל   דוגמת מים נחשבת לתוצאה חריגה.

* נק' 101 לא נדגמה בגלל חסימת הגישה ביום השואה.

הבדיקה

ממוצע תוצאות חודשי

מספר תוצאות חריגות

ספירת חיידקים הטרוטרופיים (2)

26

1*

(2 ) ב – 1 מ"ל דוגמת מים לא ימצאו יותר מ – 1000 חיידקים הטרוטרופיים .

*חריגה התגלתה בנק' 307 עקב הזזת מיקום נק' הדיגום. 

איכות כימית:

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

סף כימות הבדיקה (3)

ריכוז מרבי מותר

מס' חריגים

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.4.14 עד 30.4.14)

עכירות המים(4) 

(יחידה נפלומטרית)

אין סף כימות

עד 1

3(5)

0.23

מינ. 0.05 מקס. 3.29

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

סף כימות הבדיקה

טווח מותר

מס' חריגים

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.4.14 עד 30.4.14)

כלור חופשי (4,6) (מ"ג לליטר)

0.08 מ"ג לליטר

0.1-0.5

חריגי כלור גבוה -94

חריגי כלור נמוך – 0

0.48

מינ. 0.25 מקס. 0.59

הגבה(7) (PH )

אין סף כימות

6.5-9.5

0

7.0

מינ. 6.9 – מקס. 7.2

פלואוריד(7) (מ"ג לליטר)

0.2 מ"ג לליטר

0.7-1.7

ריכוז מיטבי – 1.0

0(8)

0.74

מינ. 0.70 מקס. 0.88

(3) סף כימות- הכמות הקטנה ביותר הניתנת למדידה וגדולה מרעש הרקע .

(4) הערכים הם ממוצעים של תוצאות הבדיקות במשך החודש.

(5) חריגי עכירות יכולים להיגרם מתקלות ופיצוצים ברשת האספקה, ומשינויי לחצים. החריגים היו בנק' 307, 329 עקב הזזת נק' הדיגום ו- 319.

(6) הכלור משמש כחומר מחטא. הכלרת המים באחריות ספק המים חברת "מקורות".

(7) הפרמטר נבדק אחת לחודש בדגימות מקווי הכניסה ובריכות האיגום. פלואוריד נדגם גם ברשת.

(8) פלואוריד בריכוז מתחת ל- 0.7 מ"ג/ל אינו מסוכן לבריאות. הטווח של 0.7-1.7 נקבע ע"י משרד הבריאות כמועיל לשיפור עמידות השן בפני פגיעת עששת. הפלרת המים באחריות ספק המים חברת "מקורות".

נעשו דיגומים חוזרים ונמצא תקין בכל הנקודות בהם נמצאו חריגי עכירות וחיידקים. כמו כן, נעשו שטיפות קו בכל הנקודות.

חריגי כלור פלואוריד מדווחים לחברת מקורות ולמשרד הבריאות.

התוצאות הנ"ל מצביעות על כך שאיכות המים שסופקו לתושבי ירושלים בחודש אפריל  2014 טובה מאוד והמים ראויים לשתייה מלבד אירוע הזיהום שטופל במיוחד.