הנחת קווי ביוב וקולחין ברח משה ברעם

 

חברת הגיחון בע"מ

 מכרז 3/2014: הנחת קווי ביוב וקולחין ברח' משה ברעם (השלמות)


חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להגיש הצעות במכרז להנחת קווי ביוב וקולחין ברח' משה ברעם בירושלים (השלמות).
 

תנאי סף:

1.         הגשת הצעה המכילה את המסמכים הבאים:

א.         העתק רישיון קבלן תקף מטעם משרד הבינוי והשיכון, הכולל את הסיווג הבא:

            קוד ענף 400 קבוצה ב' סוג 1 (או גבוה יותר).

ב.                  אישור/ים המעיד/ים כי הקבלן ביצע, במהלך שלוש השנים האחרונות, עבודות הנחה של קווי מים מפלדה,
בקוטר "8 ומעלה ובאורך 250 מ' לפחות.

ג.                   העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

ד.                  ערבות מכרז על סך 75,000 ₪, הכתובה בנוסח המופיע במסמכי המכרז.

2.         הגשת ההצעה עד ליום ב', 19.05.2014, בשעה 12:00.


את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 2,400 ₪ שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו למכירה החל מיום 23.04.2014.
 
את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים, במשרדו של מר יזהר מזרחי, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום ב', 19.05.2014, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.
 
שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 4703021 077. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.