דוח רבעוני 4/2013

בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א – 2001 אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של ירושלים פרטים על איכות המים המספוקים ברשת ההספקה לצרכנינו (בדיקות בקטריולוגיות):

 

איכות המים דווח תקופתי - ירושלים

תקופת הדיווח 31/12/2013 – 1/10/2013, כז/תשרי/תשע"ד- כח/ טבת/תשע"ד

 
 
 

נקודות דיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות חריגות המעידות על זיהום *

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר
הבדיקות

התקינות

הסופי

 

 

 

קוליפורם

קוליפורם צואתי

 

 

 

 

בריכות

528

345

0

0

0

0

0

345

רשת הספקה

584

1*

0

1*

0*

*0.17

583*

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

132

124**

0

0

0

0

0

124

סה"כ

660

1053**

1*

0

1*

0*

0.09*

1052*

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם אחד או קוליפורם צואתי אחד ב – 100 מ"ל   דוגמת מים נחשבת לתוצאה חריגה.

*חריג של קוליפורם אחד התגלה בנק' 323 עקב עבודות. נעשתה שטיפת רו ודיגום חוזר שנמצא תקין.

**בתאריכים 12,15,16,17/12/2013 ירד שלג ולא היו דיגומים ובדיקות.

 

על סמך התוצאות, האיכות המיקרוביאלית של המים שסופקו לשתייה במהלך התקופה הנ"ל הייתה טובה מאד והמים ראויים לשתייה.

 

צרכן המתעניין ביתר פרטי הבקרה על איכותם התברואית של מי השתייה, יוכל לעיין בדו"ח המצוי במטה שרות הלקוחות של הגיחון, בית האומות, דרך חברון 101 , ירושלים, טל' 5651234.