דוח רבעוני 3/2013

חובת דיווח על איכות המים – עידכון לתקופה 30/9/2013 –1/7/2013 , כג/תמוז/תשע"ג- כו/ תשרי/תשע"ד - ירושלים.

 

להלן דוח תלת חודשי לרבעון השלישי (יולי-ספטמבר, תמוז- תשרי ) של שנת 2013, תשע"ג לצורך פרסום תלת חודשי של נתונים על איכות המים בעיתונות תוך 30 יום מתום הרבעון. חובת הדווח היא על סך הבדיקות המיקרוביאליות.

 

בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א – 2001 אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של ירושלים פרטים על איכות המים המספוקים ברשת ההספקה לצרכנינו (בדיקות בקטריולוגיות):

 

איכות המים דווח תקופתי - ירושלים

תקופת הדיווח 30/9/2013 – 1/7/2013, כג/תמוז/תשע"ג- כו/ תשרי/תשע"ד
 

נקודות דיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות חריגות המעידות על זיהום *

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר הבדיקות

התקינות

הסופי

 

 

 

קוליפורם

קוליפורם צואתי

 

 

 

 

בריכות

472

345

0

0

0

0

0

345

רשת הספקה

556

0

0

0

0

0

556

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

118

118

0

0

0

0

0

118

סה"כ

590

1019

0

0

0

0

0

1019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם אחד או קוליפורם צואתי אחד ב – 100 מ"ל   דוגמת מים נחשבת לתוצאה חריגה.

 

על סמך התוצאות, האיכות המיקרוביאלית של המים שסופקו לשתייה במהלך התקופה הנ"ל הייתה טובה מאד והמים ראויים לשתייה.