דוח רבעוני 2/2013

 

חובת דיווח על איכות המים – עידכון לתקופה 30/6/2013 –1/4/2013 , כא/ניסן/תשע"ג- כב/ תמוז/תשע"ג -ירושלים.

 

להלן דוח תלת חודשי לרבעון השני (אפריל-יוני, ניסן- תמוז ) של שנת 2013, תשע"ב לצורך פרסום תלת חודשי של נתונים על איכות המים בעיתונות תוך 30 יום מתום הרבעון. חובת הדווח היא על סך הבדיקות המיקרוביאליות.

בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א – 2001 אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של ירושלים פרטים על איכות המים המספוקים ברשת ההספקה לצרכנינו (בדיקות בקטריולוגיות):

 

איכות המים דווח תקופתי - ירושלים

תקופת הדיווח 30/6/2013 – 1/4/2013, כא/ניסן/תשע"ג- כב/ תמוז/תשע"ג

נקודות דיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות  חריגות המעידות על זיהום *

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר הבדיקות

התקינות

הסופי

 

 

 

קוליפורם

קוליפורם צואתי

 

 

 

 

בריכות

488

337

0

0

0

0

0

337

רשת הספקה

597

0**

0

2**

0**

0**

597

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

122

122

0

0

0

0

0

122

סה"כ

610

1056

0**

0

2**

0**

0**

1056

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם צואתי אחד או יותר משלושה חיידקי קוליפורם ב – 100 מ"ל דוגמת מים נחשבת לתוצאה חריגה