פעילות איכות הסביבה בשנת 2012

להלן פירוט פעילות איכות הסביבה בגיחון לפי שנים: