דוח רבעוני 1/2013

 

בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א – 2001 אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של ירושלים פרטים על איכות המים המספוקים ברשת ההספקה לצרכנינו (בדיקות בקטריולוגיות):

 

איכות המים תקופתי לדוח 1/2013. תקופת הדיווח 31/3/2013 – 1/1/2013, ו/טבת/תשע"ב- ח/ ניסן/תשע"ב

נקודות דיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות חריגות המעידות על זיהום *

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר הבדיקות

התקינות

הסופי

 

 

 

קוליפורם

קוליפורם צואתי

 

 

 

 

בריכות

480

329

0**

0

1**

0**

0**

329

רשת הספקה

520

0

0

0

0

0

520

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

118

115*

0

0

0

0

0

115*

סה"כ

598

964

0**

0

1**

0**

0**

964

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם צואתי אחד או יותר משלושה חיידקי קוליפורם ב – 100 מ"ל דוגמת מים נחשבת לתוצאה חריגה. תוצאה חריגה שנדגמה לבדיקה חוזרת תוך 24 שעות ונמצאה תקינה – נחשבת גם לתקינה.

* בתאריך 10/1/13 ירד שלג, לא נדגם. נק' 102 לא נדגמה בתאריך 3/1/13 עקב עבודות בקו.

**בחודש ינואר התגלה קוליפורם כללי אחד בנק' 201 , הדיגום החוזר תוך 24 שע' נמצא תקין, לא נחשב כחריג.

 

על סמך התוצאות, האיכות המיקרוביאלית של המים שסופקו לשתייה במהלך התקופה הנ"ל הייתה טובה מאד והמים ראויים לשתייה.

 

צרכן המתעניין ביתר פרטי הבקרה על איכותם התברואית של מי השתייה, יוכל לעיין בדו"ח המצוי במטה שרות הלקוחות של הגיחון, בית האומות, דרך חברון 101 , ירושלים, טל' 5651234.

עדכון חודשי של נתוני איכות המים ניתן למצוא באתר האינטרנט: <www.hagihon.co.il>