פיתוח תשתיות ביוב וניקוז

 

תכנון מערכות ביוב וניקוז

התכנון מאופיין על ידי פרמטרים יחודיים הדורשים התמחות יחודית:

1.         מערכות גרביטציוניות תלויות בטופוגרפיה בשונה ממערכות לחץ.

2.         השפעת מערכות מים: הרחקה מקידוחים ומקווי מים.

3.         מערכות גדולות נפח. בשונה ממערכות תשתית אחרות כגון מים, חשמל ותקשורת, תשתית

ביוב וניקוז תופסות רצועות מעבר גדולות המחייבות הליכי תכנון, תיאום תשתית ייחודיים עם גורמי תשתית אחרים.

4.         עמידה בהוראות וחוקים ספציפיים כגון: "הוראות למתקני תברואה" (הל"ת) המחייבים

הרחקת מערכות ביוב ממערכות מים.

5.         סוגי צנרת עמידה בפני חומרים קורוזיביים ושחיקה.

6.         הזרמה בלתי מבוקרת, קשיי אכיפה, חבלות וכו'.

7.         השפעת יישובי לוויין (ספיקות, מתקני קדם טיפול, איכות שפכים).

8.         חישובים הידראוליים לזורמים מעורבים (שפכים המכילים סוגי פסולת), ספיקות לא

קבועות, משתנות כתלות בצרכנים והשפעות מזג אוויר (חדירת נגר עילי למערכות הביוב).

9.         השפעת סוג וטיב השפכים של מערכות פרטיות ושפכים תעשייתיים ואופן חיבורן למערכות

עירוניות.

10.     השפעות פיזיות חיצוניות.

11.     מתקני טיהור שפכים – יחסי גומלין עם מערכות הביוב העירוניות.

12.     חישובי נגר עילי.

13.     בנייה משמרת מים.

14.     מניעת זיהום סביבתי.

15.     שיתוף פעולה עם המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות ורשות הטבע והגנים בתכנון

מערכות הקליטה וההולכה ופתרונות הקמה.

 

פיתוח מערכות ביוב וניקוז

בשל תכונותיהן הפיסיות והמגבלות הטופוגרפיות, נדרשות פעולות מיוחדות במהלך הפיתוח וההקמה של המערכות ובהן:

1.         היקפי עבודות גדולים.

2.         נפחי אחסנת חומרים גדולים.

3.         תאים וצנרת ספציפיים למערכות הביוב והניקוז.

4.         אביזרים שאינם מוצרי מדף ונדרשים להם במקרים רבים תכנון והזמנות מיוחדים.

5.         שינוע.

6.         הסדרי תנועה מיוחדים כגון סגירת כבישים והעברת תנועה למסלולים אחרים.

7.         משך ביצוע ארוך.