מחלקת רשת פרטית

רשת פרטית


תהליך קבלת אישור להיתר בנייה וטופס אכלוס

כחלק מתהליך אישור טופס אכלוס על ידי עיריית ירושלים, מחויבים הצרכנים לקבל את אישור אגף הביוב לחיבורי הביוב והניקוז שלהם לרשת העירונית. המעבר בין השלבים מתבצע באופן רציף, ומותנה באישור השלבים הקודמים לו. צרכן המעוניין להתחבר לרשת העירונית, פונה לתאגיד ומציג את בקשתו. הצרכן מקבל מידע לגבי הרשת העירונית באזור החיבור והמלצה על נקודת/ות התחברות. הצרכן מגיש תוכנית חיבור לרשת העירונית, שהוכנה על ידי מתכנן ביוב/ניקוז ואשר התבססה על המידע שהתקבל לגבי הרשת העירונית.

אישור לביצוע החיבור

תוכנית החיבור נבדקת במדור באגף ומתוקנת, במידת הצורך, בהתאם להערות.

לאחר אישור התוכנית ניבדק אופי העבודה. במידה ונדרשת חפירה בכביש, מופנה הצרכן/יזם לעיריית ירושלים, לצורך קבלת אישור חפירה. מתן האישור לביצוע החיבור בפועל, ניתן לאחר שהאגף אישר את תוכנית החיבור שהוגשה, ולאחר קיום אחד משני התנאים הבאים:

א. החיבור אינו מחייב חפירה בכביש.

ב. החיבור מצריך חפירה בכביש, והיזם מציג אישור חפירה מתאים.

בדיקת החיבור בשטח

באחריות הצרכן/יזם לזמן מפקח מטעם האגף, למועדי ביצוע הנחת הצינור וביצוע החיבור. בדיקת המפקח מתבצעת בשני שלבים:

א. בדיקת הנחת הצינור, מבוצעת טרם כיסוי הצנרת בפועל. רק במידה והמפקח אישר את ביצוע הנחת
     הצינור, רשאי היזם להמשיך בעבודה
.

ב. בדיקת החיבור – בדיקה סופית המבוצעת על ידי הזרמת מים למערכת ווידוי שיש הפרדה בין ביוב לניקוז. הבדיקה תעשה גם


בשטחים המשותפים של המבנה ובכללם הגינה. אישור החיבור בשטח ניתן רק לאחר בדיקה זו . מכאן ממשיך התהליך לקבלת טופס אכלוס (טופס 4)

מתן אישור לאיכלוס:

בשלב זה הצרכן/יזם יגיש:

א. תוכנית לאחר ביצוע.

ב. צילום וידאו של קו החיבור.

ג. דו"ח תקינות הרשת הפרטית שניתן על ידי מכון התקנים הישראלי או חברות מורשות אחרות.

ד. למבנה תעשיות, מוסכים ומסעדות, יש להגיש פרט של מפריד שומן וכן הצהרת המתכנן על גודל קיבול מפריד השומן.

ה. לאחר שהוגשו הפרטים הנ"ל כנדרש, ואושרו על ידי האגף, ולאחר קבלת אישור מהאגף למים, מונפק האישור על ידי יחידת אגרות והיטלים במחלקת שירות לקוחות. על גבי האישור לטופס 4 יצוין כי אין באישור כדי לפטור את הצרכן/יזם מעמידה בכל ההוראות והחוקים הרלוונטיים ובכלל זה הל"ת. בגמר התהליך, מעביר התאגיד את תיק החיבור שנפתח לארכיון התאגיד.