שפכי תעשיה

 

פרסום כללי תאגיד תאגידי מים וביוב

 

1.    בתאריך 8/10/11 נכנסו לתוקפן כללי תאגיד מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים

לביוב העירוני) תשע"א 2011.

2.    שפכי תעשייה סווגו לחמש קבוצות: שפכים מותרים, שפכים חריגים שניתן להזרימם בדיווח ואין צורך באישור מיוחד, שפכים חריגים המחייבים אישור של תאגיד הגיחון ושל המשרד להגנת הסביבה, שפכים חריגים בהצהרה המחייבים אישור של תאגיד הגיחון המשרד להגנת הסביבה, שפכים אסורים.

3.      להלן דגש: סיווג שפכים חריגים המחייבים אישור של תאגיד הגיחון ושל המשרד להגנת הסביבה: יש להגיש בקשה מנומקת בכתב בה יש לפרט את הערכים המרביים וכמות השפכים המיועדים להזרמה וזאת לא יאוחר מ-1/1/2012. 

לפי סעיף 6 ב' (א) לכללי התאגיד לעניין תעריפים לשרותי מים וביוב עבור החריגות חשבונך יחויב באגרות נוספות בגין החריגות לפי צריכת המים שלך. במידה וימצאו שפכים חריגים עליהם לא הצהיר המפעל ולא קיבל אישור מחברת הגיחון המפעל יחויב פי 4 מהסכום שנקבע לשפכים חריגים.

 4. ברצוני להפנות את תשומת ליבך שבמידה ויוזרמו שפכים במידה ויוזרמו שפכים אסורים
               כמשמעם בכללים יחויב חשבונך פי 6 מאגרת הביוב בה הנך מחויב כיום והיא תתוסף לאגרה
               נוכחית.

5.   תקופת החיוב, לפי סעיף 3 ב', הינה עד חצי שנה שקדמה למועד גילוי הזרמת השפכים או ממועד הדגימה האחרונה.


6.      להלן טבלת חישוב האגרות לפי סיווג השפכים
 
 

פרמטר

סיווג שפכים

(מג"ל)

שפכים מותרים

שפכים חריגים שניתן להזרימם בדיווח ואין צורך באישור מיוחד

שפכים חריגים המחייבים אישור של תאגיד הגיחון המשרד להגנת הסביבה

שפכים חריגים בהצהרה המחייבים אישור של תאגיד הגיחון המשרד להגנת הסביבה

שפכים אסורים

 

תקנה 6 ב'

תקנה 6' א

תקנה 6 ב'

תקנה 6 א'

תקנה 3 א' 1.

התוספת הראשונה

צריכת חמצן כימית

עד 800

בין 800- 2000

מעל 2000

בין 800- 2000

כמפורט בכלל

כלל מוצקים מרחפים

עד 400

בין 400-1000

מעל 1000

בין 400-1000

חנקן קילדל

עד 50

בין 50-100

מעל 100

בין 50-100

זרחן כ-P

עד 15

בין 15-30

מעל 30

בין 15-30

חישוב אגרת הביוב

אין

ע"פ נוסחת החישוב בכללי

ע"פ נוסחת החישוב בכללי ולאחר קבלת האישורים. הזרמה ללא אישור תחויב באגרת הביוב כפול ארבע

ע"פ הריכוז המזהם שהוצהר ע"י המפעל

ראה סעיף 6.ט

אגרת הביוב כפול שש

 


 לפי סעיף 5ב לכללים יישא המפעל בעלות הדיגום והבדיקות כמפורט בכללי התעריפים

לפרטים בנושא זה ניתן לפנות אל מר פינחס יהושוע, מנהל מדור שפכי תעשייה, האגף לביוב,
חברת הגיחון, דרך חברון 101 ירושלים