מכרז 13/17 החלפת קווי מים בשיטת השרוול

  

 
 

מכרז 13/2017: החלפת קווי מים בשיטת השרוול


חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להגיש הצעות במכרז להחלפת קווי מים בשיטת ה"שרוול".

 

תנאי סף:

1.       הגשת הצעה הכוללת את המסמכים הבאים:

א.      העתק רישיון קבלן תקף מטעם רשם הקבלנים

ב.       אישור/ים, המעיד/ים כי המציע ביצע בהצלחה, במהלך שלוש השנים האחרונות, עבודת החלפה של קו מים בשיטת השרוול, באורך של 200 מטר לפחות.          

ג.        העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

ד.       ערבות מכרז בסך 75,000 ₪, הכתובה על-פי הנוסח המופיע במסמכי המכרז.

2.            הגשת ההצעה עד ליום ב', 15.05.2017, בשעה 12:00.

 

¨      את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 2,400 ₪ (כולל מע"מ), שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 19.04.2017.

¨      את ההצעות יש להגיש במשרדי מח' המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום ב', 15.05.2017, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

¨      שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 4703021 077. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

¨      הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il, תחת הקישור "מכרזים וספקים/הבהרות למכרזים".