מכרז 12/17 בניית מקטיני לחץ בשכונת פסגת זאב

 
 

מכרז 12/2017: בניית מקטיני לחץ בשכונת פסגת זאב

 

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להגיש הצעות במכרז לבניית שלושה מקטיני לחץ בשכונת פסגת זאב בירושלים.

 

תנאי סף:

1.            הגשת הצעה המכילה את המסמכים הבאים:

א.    העתק רישיון קבלן תקף, הכולל את אחד הסיווגים הבאים לפחות:

§         קוד ענף 400, קבוצה ב', סוג 1

§         קוד ענף 260, קבוצה ב', סוג 1

§         קוד ענף 410, קבוצה א', סוג 1

§         קוד ענף 500, קבוצה ב', סוג 1

ב.    אישור/ים המעיד/ים, כי המציע ביצע, במהלך חמש השנים האחרונות, פרויקט אחד או יותר של הקמת מתקני מים או חדרי מכונות, כולל מבנה וקונסטרוקציית בטון (כגון מקטיני לחץ, תחנות שאיבה, מבני מגופים וכיו"ב), בהיקף כספי של 200,000 ₪ או יותר.   

ג.     העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

ד.   ערבות בנקאית על סך 38,000 ₪,  הכתובה בנוסח המפורט במסמכי המכרז.

2.            הגשת ההצעה עד ליום ב', 15.05.2017, בשעה 12:00.

 

¨      את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 1,250 ₪ (כולל מע"מ), שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 19.04.2017.

¨      את ההצעות יש להגיש במשרדי מח' המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום ב', 15.05.2017, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

¨      שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 4703021 077. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

¨      הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il, תחת הקישור "מכרזים וספקים/הבהרות למכרזים".