מכרז 11/17 הסדרת ניקוז - עבודות קטנות (מסגרת)


 
 
   

מכרז 11/2017: הסדרת תשתיות ניקוז עירוניות - עבודות קטנות (מסגרת)


חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להגיש הצעות במכרז מסגרת לביצוע עבודות להסדרת תשתיות ניקוז עירוניות (עבודות קטנות) בשטח השיפוט של עיריית ירושלים.


תנאי סף:

1.            הגשת הצעה המכילה את המסמכים הבאים:

א.    העתק רישיון קבלן תקף, הכולל אחד מהסיווגים הבאים:

§       קוד ענף 400, קבוצה ב', סוג 1

§       קוד ענף 260, קבוצה ב', סוג 1

ב.    העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

ג.   ערבות בנקאית על סך 38,000 ₪,  הכתובה בנוסח המפורט במסמכי המכרז.

2.            הגשת ההצעה עד ליום ב', 15.05.2017, בשעה 12:00.

 

הערות:

א.      מובא לידיעת המציעים, כי עבודות הסדרת תשתיות ניקוז בתחומי העיר ירושלים מתוקצבות על-ידי עיריית ירושלים, וביצוען מותנה בקבלת תקציב מהעירייה.

ב.      חברת הגיחון שומרת את הזכות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, למסור את תכולת המכרז למציע זוכה אחד או יותר.

 

¨     את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 1,250 ₪ שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 19.04.2017.

¨     את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים, במשרדי מחלקת המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום ב', 15.05.2017, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

¨     שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 4703021 077. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

¨     הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il, תחת הקישור "מכרזים וספקים/הבהרות למכרזים".