מכרז 10/2017 החלפת קווי ביוב בשיטת הניפוץ (מסגרת)

מכרז 10/2017: החלפת קווי ביוב בשיטת הניפוץ (מסגרת)

 

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להגיש הצעות במכרז מסגרת לביצוע עבודות החלפה של קווי ביוב בשיטת ה"ניפוץ" (Pipe Bursting)

 

תנאי סף:

1.            הגשת הצעה המכילה את המסמכים הבאים:

א.    העתק רישיון קבלן תקף מטעם משרד השיכון, הכולל את הסיווג הבא: קוד ענף 400, קבוצה ב', סוג 1, או גבוה יותר.

ב.    אישור/ים המעיד/ים, כי במהלך חמש השנים האחרונות ביצע המציע עבודות להחלפת קווי ביוב בשיטת הניפוץ, בקוטר "6 ומעלה ובאורך מצטבר של 1,000 מטר לפחות.    

ג.     העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

ג.   ערבות בנקאית על סך 200,000 ₪,  הכתובה בנוסח המפורט במסמכי המכרז.

2.            הגשת ההצעה עד ליום ב', 15.05.2017, בשעה 12:00.

הערה: חברת הגיחון שומרת את הזכות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, למסור את תכולת המכרז למציע זוכה אחד או יותר.

 

¨     את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 6,250 ₪ שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 19.04.2017.

¨     את ההצעות יש להגיש במשרדי מח' המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום ב', 15.05.2017, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

¨     שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 4703021 077. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

¨     הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il, תחת הקישור "מכרזים וספקים/הבהרות למכרזים".