מכרז 9/17 הנחת קווי ביוב (מסגרת)


  
 
 
מכרז 9/2017: הנחת קווי ביוב (מסגרת)

 

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להגיש הצעות במכרז מסגרת לביצוע עבודות הנחה והחלפה של קווי ביוב.

תנאי סף:

1.            הגשת הצעה המכילה את המסמכים הבאים:

א.    העתק רישיון קבלן תקף מטעם משרד השיכון, הכולל את הסיווג הבא: קוד ענף 400, קבוצה ב', סוג 2, או גבוה יותר.

ב.    העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

ג.   ערבות בנקאית על סך 320,000 ₪, הכתובה בנוסח המפורט במסמכי המכרז.

2.            הגשת ההצעה עד ליום ב', 15.05.2017, בשעה 12:00.

הערה: חברת הגיחון שומרת את הזכות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, למסור את תכולת המכרז למציע זוכה אחד או יותר.

 

¨     את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 9,000 ₪ שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 19.04.2017.

¨     את ההצעות יש להגיש במשרדי מח' המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום ב', 15.05.2017, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

¨     שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 4703021 077. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

¨     הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il, תחת הקישור "מכרזים וספקים/הבהרות למכרזים".