ינואר

 

עדכון נתונים איכות המים לאתר הגיחון באינטרנט - ינואר 2017 – ירושלים

 

נבדקו 370 דגימות במהלך חודש ינואר 2017 של מי שתייה מכל חלקי המערכת ולהלן התוצאות:

איכות מיקרוביאליות

מקום הדיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות קוליפורם חריגות המעידות על זיהום  (1)

מספר תוצאות קוליפורם צואתי חריגות המעידות על זיהום  (1)

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר הבדיקות

התקינות

הסופי

בריכות

סה"כ: 184 בריכות ורשת הספקה

117

0

0

0

0

0

117

רשת הספקה

סה"כ: 184 בריכות ורשת הספקה

207

0

0

0

0

0

207

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

46

46

0

0

0

0

0

46

סה"כ

230

370

0

0

0

0

0

370

(1) תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם אחד או קוליפורם צואתי אחד ב – 100 מ"ל דוגמת מים נחשבת לתוצאה חריגה.

 

הבדיקה

ממוצע תוצאות חודשי

מספר תוצאות חריגות

ספירת חיידקים הטרוטרופיים  (2)

3

0

(2 ) ב – 1 מ"ל דוגמת מים לא ימצאו יותר מ – 1000 חיידקים הטרוטרופיים .

איכות כימית

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

סף כימות הבדיקה (3)

ריכוז מרבי מותר

מס' חריגים

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.1.17 עד 31.1.17)

ערך תוצאה מינימלית שנמדדה  

ערך תוצאה מקסימלי

שנמדדה

עכירות המים(4) 

(יחידה נפלומטרית)

0.04NTU

עד 1

0(5)

0.26

 

0.10

0.91

כלוריד(6)
(מ"ג לליטר)

4 מ"ג לליטר

400

0

62

48

70

קשיות(6,7)
 (מ"ג לליטר)

25 מ"ג לליטר

אין תקן

0

141

100

178

פלואוריד(8) (מיקרוגרם לליטר)

150 מיקרוגרם לליטר

1700

החל מחודש ספטמבר 2014 הופסקה ההפלרה בהוראת משרד הבריאות. בדיקת פלואוריד מתבצעת אחת לרבעון, 1 דגימה, בהתאם לדרישת משרד הבריאות.

150>

150>

150>

 

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

סף כימות הבדיקה (3)

טווח מותר

מס' חריגים

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.1.17 עד 31.1.17)

ערך תוצאה מינימלית שנמדדה  

ערך תוצאה מקסימלית

שנמדדה

כלור חופשי (4,9) (מ"ג לליטר)

0.06 מ"ג לליטר

0.1-0.5

חריגי כלור גבוה -2

חריגי כלור נמוך – 0

0.42

 

0.30

0.51

הגבה(10) (PH )

אין סף כימות

6.5-9.5

0

7.1

7.0

7.2


(3) סף כימות- הכמות הקטנה ביותר הניתנת למדידה וגדולה מרעש הרקע .

(4) הערכים הם ממוצעים של תוצאות הבדיקות במשך החודש.

(5) חריגי עכירות יכולים להיגרם מתקלות ופיצוצים ברשת האספקה, עבודות, ושינויי לחצים.

(6) הפרמטר נבדק אחת לרבעון בדגימות מקווי הכניסה ובריכות איגום.

(7) המים המסופקים לעיר כוללים מי תהום מקידוחים, המכילים חומרים טבעיים כמו סידן ומגנזיום. זו  הסיבה ליצירת אבנית, שאינה מזיקה לבריאות.

(8) החל מחודש ספטמבר 2014 הופסקה ההפלרה בהוראת משרד הבריאות. בדיקת פלואוריד מתבצעת אחת לרבעון, 3 דגימות בינואר (נק' 312, 315, 326), בהתאם לדרישת משרד הבריאות. פלואוריד בריכוז מרבי של 1700 מקג"ל נקבע ע"י משרד הבריאות, ריכוז נמוך אינו מסוכן לבריאות. פלואוריד מועיל לשיפור עמידות השן בפני פגיעת עששת.

(9) הכלור משמש כחומר מחטא. הכלרת המים באחריות ספק המים חברת "מקורות".

(10) הפרמטר נבדק אחת לחודש בדגימות מקווי הכניסה ובריכות איגום.

 

נעשו דיגומים חוזרים ונמצא תקין בכל הנקודות בהם נמצאו חריגי עכירות וחיידקים. כמו כן, נעשו שטיפות קו בכל הנקודות.

חריגי כלור מדווחים לחברת מקורות ולמשרד הבריאות.

התוצאות הנ"ל מצביעות על כך שאיכות המים שסופקו לתושבי ירושלים בחודש ינואר 2017 טובה מאוד והמים ראויים לשתייה.