הערכות לשנים 2017-2018

הכנת תכנית עבודה לשנים 2017-2018

 

 רקע

 

במסגרת תקנות בריאות העם (תקנות וועדת ענבר) ובהתאם לעדכון תקנות תאגידי המים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), נדרש תאגיד המים והביוב הגיחון להציג תכנית דיגום שפכי תעשיה המוזרמים אל מערכות הסילוק העירוניות הנכללות בשטחי התאגיד.

 

הליך קביעת תכנית הדיגום כולל את השלבים הבאים:
  • איתור העסקים שלהם פוטנציאל להזרמת שפכים תעשייתיים.
  • מיון העסקים על פי פוטנציאל הפגיעה במערכות ההולכה והטיפול בשפכים.
  • קביעת תכנית דיגום לאפיון ובקרה על שפכי התעשייה המוזרמים אל מערכת הביוב העירונית.

תיאור המצב הקיים:

 

תאגיד הגיחון הינו מתאגידי המים הגדולים בישראל המספק מים לכ- 850 אלף תושבי ירושלים, מבשרת ציון ואבו גוש, על פני שטח של כ-130 אלף דונמים וכן שירותי ביוב וניקוז המשרתים למעלה ממיליון נפש במרחב ירושלים. מערכת הביוב בעיר מתבססת בעיקר על גרביטציה.

במסגרת חוק תאגידי מים וביוב מבצע התאגיד בקרה ומעקב אחר שפכי תעשייה, במספר רב של מפעלים הצורכים בשנה כ 3,120,132 מ''ק.

 

שיטת העבודה

 

תהליך העבודה בבניית תכנית הניטור כולל את השלבים הבאים:

1. איתור רשימת המפעלים – על בסיס צריכות מים, סקטור תעשייתי וחריגות קודמות.

2. איסוף חומר לגבי פעילות המפעל, חריגות בעבר ונקודת הדיגום.

3. קביעת התדירות ורשימת הפרמטרים לדיגום - על פי הנחיות רשות המים והמשרד להגנ"ס.

4. התאמת התכנית לאופיי המפעל על פי פוטנציאל הזיהום של המפעל.

 

איסוף וניהול המידע:

המידע שנאסף לצורך הכנת תכנית הניטור התקבל מתאגיד המים והביוב, איגוד ערים, רישוי עסקים, משרד הבריאות ומהמשרד להגנה"ס.

 

מערכות ניטור רציף

כחלק מפעילות התאגיד במניעת זיהומים וסתימות בקווי הביוב החליט תאגיד הגיחון להתקין בקרים אוטומטיים בתשתיות הביוב ובמפעלים לצורך ניטור רציף ודיגום אוטומטי.

 

המטרה:

שיפור משמעותי באיכות השפכים המוזרמים למט"ש.

מניעת פגיעה בתשתיות התאגיד.

ניטור רציף ודיגום אוטומטי בזמן אמת של איכות שפכי התעשייה במפעלים.

איתור ומניעה של הזרמת שפכים חריגים/אסורים ואכיפת כללי שפכי תעשיה.

 

סעיף 10 לכללי איכות שפכים קובע כי במידה ומפעל מעונין להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים (צח"כ ,מוצקים מרחפים חנקן וזרחן ), בריכוז מעל הערכים המותרים הנקובים בכללים– יגיש בקשה מנומקת בכתב ויפרט את הערכים המרביים ואת כמות השפכים המיועדים להזרמה. 

 

עדכון הכללים

לרשותכם מצורף קישור לאתר רשות המים.  http://www.water.gov.il/hebrew/Pages/home.aspx
 

להלן מידע על תכנית הדיגום לשנים 2017-2018