רבעון 4/2016

דיווח על איכות המים – עדכון לתקופה 31/12/2016 –1/10/2016 , כח/אלול/תשע"ו- ב/ טבת/תשע"ז -ירושלים

 

להלן דוח תלת חודשי לרבעון הרביעי  (אוקטובר-דצמבר, אלול - טבת) של שנת 2016, תשע"ו לצורך פרסום תלת חודשי נתונים על איכות המים בעיתונות תוך 30 יום מתום הרבעון. חובת הדווח היא על סך הבדיקות המיקרוביאליות.

 

בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א – 2001 אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של ירושלים פרטים על איכות המים המספוקים ברשת ההספקה לצרכנינו (בדיקות בקטריולוגיות):

 

איכות המים דווח תקופתי - ירושלים
 

תקופת הדיווח 31/12/2016 – 1/10/2016, כח/אלול/תשע"ו- ב/ טבת/תשע"ז

נקודות דיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות חריגות המעידות על זיהום *

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר הבדיקות

התקינות

הסופי

 

 

 

קוליפורם

קוליפורם צואתי

 

 

 

 

בריכות

440

310

0

0

0

0

0

310

רשת הספקה

484

1*

0

1*

0

0.2*

483

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

110

110

0

0

0

0

0

110

סה"כ

550

904

1*

0

1*

0

0.1*

903

 

* תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם אחד או קוליפורם צואתי אחד ב – 100  מ"ל   דוגמת מים  נחשבת לתוצאה חריגה. * קוליפורם כללי אחד נמצא בנק' 309, הדיגום החוזר נמצא תקין.

 

על סמך התוצאות, האיכות המיקרוביאלית של המים שסופקו לשתייה במהלך התקופה הנ"ל הייתה טובה מאד והמים ראויים לשתייה.