רבעון 1/2016

חובת דיווח על איכות המים – עידכון לתקופה 31/3/2016 –1/1/2016 , כ/טבת/תשע"ו- כא/ אדר ב/תשע"ו -מבשרת ציון.

 

להלן דוח תלת חודשי לרבעון הראשון (ינואר-מרץ, טבת- אדר ב) של שנת 2016, תשע"ו לצורך פרסום תלת חודשי  נתונים על איכות המים בעיתונות תוך 30 יום מתום הרבעון. חובת הדווח היא על סך הבדיקות המיקרוביאליות.

 

בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א – 2001 אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של ירושלים פרטים על איכות המים המספוקים ברשת ההספקה לצרכנינו (בדיקות בקטריולוגיות):

 

איכות המים דווח תקופתי – מבשרת ציון
 
 
תקופת הדיווח 31/3/2016 – 1/1/2016, כ/טבת/תשע"ו- כא/ אדר ב/תשע"ו
 
 

נקודות דיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות חריגות המעידות על זיהום *

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר הבדיקות

התקינות

הסופי

 

 

 

קוליפורם

קוליפורם צואתי

 

 

 

 

בריכות

30

34

0

0

0

0

0

34

רשת הספקה

24

0

0

0

0

0

24

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

12

18

0

0

0

0

0

18

סה"כ

42

110

0

0

0

0

0

110

 


*
תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם אחד או קוליפורם צואתי אחד ב – 100 מ"ל   דוגמת מים נחשבת לתוצאה חריגה.

 

על סמך התוצאות, האיכות המיקרוביאלית של המים שסופקו לשתייה במהלך התקופה הנ"ל הייתה טובה מאד והמים ראויים לשתייה.

 

צרכן המתעניין ביתר פרטי הבקרה על איכותם התברואית של מי השתייה, יוכל לעיין בדו"ח המצוי במטה שרות הלקוחות של הגיחון, בית האומות, דרך חברון 101 , ירושלים, טל' 5651234.

עדכון חודשי של נתוני איכות המים ניתן למצוא באתר האינטרנט: <www.hagihon.co.il>