רבעון 1/2016

חובת דיווח על איכות המים – עידכון לתקופה 31/3/2016 –1/1/2016 , כ/טבת/תשע"ו- כא/ אדר ב/תשע"ו -ירושלים.

 

להלן דוח תלת חודשי לרבעון הראשון (ינואר-מרץ, טבת- אדר ב) של שנת 2016, תשע"ו לצורך פרסום תלת חודשי נתונים על איכות המים בעיתונות תוך 30 יום מתום הרבעון. חובת הדווח היא על סך הבדיקות המיקרוביאליות.

בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א – 2001 אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של ירושלים פרטים על איכות המים המספוקים ברשת ההספקה לצרכנינו (בדיקות בקטריולוגיות):

 

איכות המים דווח תקופתי - ירושלים

תקופת הדיווח 31/3/2016 – 1/1/2016, כ/טבת/תשע"ו- כא/ אדר ב/תשע"ו

נקודות דיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות חריגות המעידות על זיהום *

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר הבדיקות

התקינות

הסופי

 

 

 

קוליפורם

קוליפורם צואתי

 

 

 

 

בריכות

520

357

0

0

0

0

0

357

רשת הספקה

571

0

0

0

0

0

571

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

130

130

1*

0

1*

0

0.8*

129*

סה"כ

650

1058

1*

0

1*

0

0.1*

1057*

 


*
תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם אחד או קוליפורם צואתי אחד ב – 100 מ"ל   דוגמת מים נחשבת לתוצאה חריגה. * בתאריך 31/3/16 נמצא קוליפורם אחד בנק' 101 , הדיגום החוזר נמצא תקין.

 

על סמך התוצאות, האיכות המיקרוביאלית של המים שסופקו לשתייה במהלך התקופה הנ"ל הייתה טובה מאד והמים ראויים לשתייה.

 

צרכן המתעניין ביתר פרטי הבקרה על איכותם התברואית של מי השתייה, יוכל לעיין בדו"ח המצוי במטה שרות הלקוחות של הגיחון, בית האומות, דרך חברון 101 , ירושלים, טל' 5651234.

עדכון חודשי של נתוני איכות המים ניתן למצוא באתר האינטרנט: <www.hagihon.co.il>