רבעון 4/2015

‏‏‏‏‏‏‏‏‏

 

 

הנידון: חובת דיווח על איכות המים – עידכון לתקופה 31/12/2015 –1/10/2015 , יח/תשרי - יט/ טבת/תשע"ו -מבשרת ציון.

 

להלן דוח תלת חודשי לרבעון הרביעי (אוקטובר-דצמבר, תשרי- טבת ) של שנת 2015, תשע"ו לצורך פרסום תלת חודשי  נתונים על איכות המים בעיתונות תוך 30 יום מתום הרבעון. חובת הדווח היא על סך הבדיקות המיקרוביאליות.

 

בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א – 2001 אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של ירושלים פרטים על איכות המים המספוקים ברשת ההספקה לצרכנינו (בדיקות בקטריולוגיות):

 

איכות המים דווח תקופתי – מבשרת ציון
 

תקופת הדיווח 31/12/2015 – 1/10/2015, יח/תשרי- יט/ טבת/תשע"ו

נקודות דיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות חריגות המעידות על זיהום *

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר הבדיקות

התקינות

הסופי

 

 

 

קוליפורם

קוליפורם צואתי

 

 

 

 

בריכות

24

48

0

0

0

0

0

48

רשת הספקה

33

1*

0

1*

0

3.0

32

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

12

26

0

0

0

0

0

26

סה"כ

36

107

1*

0

1*

0

0.9

106

 


*
תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם אחד או קוליפורם צואתי אחד ב – 100 מ"ל   דוגמת מים נחשבת לתוצאה חריגה.

חריג קולי כללי נמצא בנק' 3005 בחודש נובמבר עקב עבודות במקום. נעשתה שטיפת קו והדיגום החוזר נמצא תקין.

 

על סמך התוצאות, האיכות המיקרוביאלית של המים שסופקו לשתייה במהלך התקופה הנ"ל הייתה טובה מאד והמים ראויים לשתייה.

 

צרכן המתעניין ביתר פרטי הבקרה על איכותם התברואית של מי השתייה, יוכל לעיין בדו"ח  המצוי במטה שרות הלקוחות של הגיחון, בית האומות, דרך חברון 101 , ירושלים, טל' 5651234.

עדכון חודשי של נתוני איכות המים ניתן למצוא באתר האינטרנט: <www.hagihon.co.il>