חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

10/2018 - ניהול פרויקט הסדרת הטיפול בשפכי אגן קדרון

תאריך פרסום: 10/04/2018
תאריך אחרון להגשה: 10/05/2018
 
 
מכרז 10/2018: ניהול פרויקט הסדרת טיפול בשפכי אגן הקדרון 

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז לניהול פרויקט הסדרת טיפול בשפכי אגן הקדרון.

חלק א': תנאי סף

רשאי להגיש הצעה מי שעומד בכל תנאי הסף הבאים:

1. בעל ניסיון מוכח בניהול שלושה פרויקטים, אשר בוצעו בשנים 2017-2000 וכל אחד מהם היה בהיקף 300 מיליון ₪ לפחות, באחד מתחומי התשתיות הלאומיות הבאות:

א. מים וביוב
ב. כבישים ארציים ו/או מחלפים
ג. מנהרות תשתית ותחבורה
ד. מסילות ותשתיות רכבתיות
ה. שדות תעופה
ו. נמלי ים

2. בעל ניסיון מוכח בניהול שלושה פרויקטים, אשר בוצעו בשנים 2017-2007 וכל אחד מהם היה בהיקף 50 מיליון ₪ לפחות, באחד מהתחומים הבאים:

א. תשתיות מים/ביוב עירוניות או ארציות
ב. מכוני טיהור שפכים
ג. תחנות שאיבה למים/ביוב
ד. צנרת מים/ביוב בקוטר "24 ומעלה

תנאי סף נוספים:

3. הגשת הצעה המכילה את המסמכים הבאים:
א. העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.
ב. ערבות כספית אוטונומית על סך 38,000 ₪, הכתובה בנוסח הנכלל במסמכי המכרז.

4. השתתפות בכנס המציעים.
5. הגשת ההצעה עד ליום ה', 10.05.2018, בשעה 12:00.

הערות:

א. תוצאות המכרז ייקבעו באמצעות שקלול של הצעות מחיר והצעות איכות.
ב. כל התקשרות על בסיס תוצאות מכרז זה תיעשה בכפוף לקבלת אישור מרשות המים.
ג. על המציע להראות (לגבי סעיפים 1 ו-2) ניסיון בניהול פרויקטים, אשר כולל הן ניהול תכנון והן ניהול ביצוע.
ד. לסעיף 2: אחד מהפרויקטים שנכללים בניסיון המציע חייב להיות בקטגוריה "מכוני טיהור שפכים".

הנחיות להשתתפות במכרז ולהגשת הצעה

1. רכישת מסמכי המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 1,250 ₪ (כולל מע"מ), שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 11.04.2018.

2. כנס מציעים:

כנס מציעים ייערך ביום א', 22.04.2018, בשעה 12:00 במשרדי חברת הגיחון במאגר המים, רח' הפסגה 70, ירושלים (באולם הכנסים). ההשתתפות בכנס הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה.

3. שאלות ובקשות להבהרה במהלך המכרז:

3.1 שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 077-4703021. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

3.2 הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il, בדף המכרז.

4. הגשת ההצעות:

4.1 ההצעות יוגשו בשתי מעטפות נפרדות: מסמך הצעת המחיר (מסמך ד') יוכנס למעטפה אחת, עליה יירשם: "מכרז 10/2018 - הצעה כספית". כל יתר מסמכי המכרז, לרבות מסמכים שהמציע מצרף לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף וקבלת ניקוד, וכן ערבות המכרז, יוכנסו למעטפה שנייה, עליה יירשם: "מכרז 10/2018". שתי המעטפות יוכנסו באותו הזמן לתיבת המכרזים.

4.2 את ההצעות יש להגיש במשרדי מח' המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום ה', 10.05.2018, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.