חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

9/2018 - החלפת מערכות תאורה במתקנים ובמשרדים

תאריך פרסום: 29/03/2018
תאריך אחרון להגשה: 10/05/2018

להצגת המכרז - מכרז 9/18 החלפת מערכות תאורה במתקנים ובמשרדים

 
        מכרז 9/2018: החלפת מערכות תאורה במתקנים ובמשרדים

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להגיש הצעות במכרז לביצוע עבודות להחלפת מערכות תאורה במתקנים ובמשרדים של החברה בתחומי הרשויות ירושלים, מבשרת ציון ואבו גוש.

תנאי סף:

1. הגשת הצעה המכילה את המסמכים הבאים:

א. רישיון קבלן מטעם רשם הקבלנים, הכולל סיווג 160 א' 1, או גבוה יותר.

ב. אישורים המעידים, כי במהלך שלוש השנים האחרונות ביצע המציע עבודות חשמל במתקני תעשייה ו/או תשתיות, בהיקף כספי של 400,000 ₪ ומעלה.

ג. העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

ד. ערבות בנקאית על סך 15,000 ₪, הכתובה בנוסח המפורט במסמכי המכרז.

2. השתתפות בסיור מציעים.

3. הגשת ההצעה עד ליום ה', 10.05.2018, בשעה 12:00.

¨ את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 750 ₪ (כולל מע"מ), שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 11.04.2018.

¨ סיור מציעים ייערך ביום ג', 24.04.2018, בשעה 09:00, במשרדי חברת הגיחון במאגר המים, רח' הפסגה 70, ירושלים. ההשתתפות בסיור הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה במכרז.

¨ את ההצעות יש להגיש במשרדי מח' המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום ה', 10.05.2018, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

¨ שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 077-4703021. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

¨ הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il, בדף המכרז.