חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

7/2018 - מתן שירותי גבייה.

תאריך פרסום: 25/02/2018
תאריך אחרון להגשה: 23/04/2018

להצגת המכרז - מכרז 7/2018: מתן שירותי גבייה

 
מכרז 7/2018: מתן שירותי גבייה
1. חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז למתן שירותי גבייה.

2. תנאי סף

2.1 המציע הינו תאגיד, הרשום כדין בישראל, בעל ניסיון מוכח, בכל אחת משבע השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי גבייה, אכיפה ושירות לקוחות בתחומי המים והביוב לפי הדין, ועונה על תנאים הבאים במצטבר:

2.1.1 ניסיון מוכח בשבע שנים מתוך תשע השנים האחרונות, שקדמו למועד הגשת ההצעה, במתן שירותי גבייה, אכיפה ושירות לקוחות בתחומי המים והביוב, לעשר רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב או יותר, שלפחות שלוש מהן בגודל של 15,000 בתי אב כל אחת, ומעלה.

2.1.2 פעילויות הגבייה שבוצעו על-ידי המציע לרשויות הנ"ל כוללות: קריאת מדי מים, בדיקות לוגיות, הפקת חשבונות, גבייה ואכיפה.

2.1.3 הגבייה שבוצעה על-ידי המציע בפועל, בוצעה, בין השאר, לפי פקודת מיסים (גבייה) והתקנות והצווים לפיה.

2.1.4 היקף הגבייה הכולל (בכל הרשויות להן סיפק המציע שירותים גם יחד), בשבע השנים מתוך תשע שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, עומד על סך של לפחות 1,000,000,000 (מיליארד) ₪ לשנה, חובות שוטפים וחובות עבר.

2.1.5 למציע היכרות וניסיון בתפעול מערכות המידע שתומכים בפעילויות שלעיל.

2.1.6 ניסיון של שלוש שנים לפחות מתוך חמש השנים האחרונות בהפעלת מוקדי שירות לקוחות פרונטלי וטלפוני ופניות ציבור, בהיקפים הבאים:

2.1.6.1 בתחומי השירות הטלפוני: ניסיון בשני תאגידי מים/רשויות מקומיות בהפעלת מוקד טלפוני, בהיקף איוש יומי של שמונה נציגים לפחות בכל אחד מהתאגידים/רשות מקומית, בכל אחת משלוש השנים.

2.1.6.2 בתחומי השירות הפרונטלי: ניסיון בשני תאגידי מים/רשויות מקומיות במתן שירות לצרכנים, בהיקף איוש יומי של שלושה נציגים ליום, בכל אחד מהתאגידים/רשות מקומית, בכל אחת משלוש השנים.

2.1.6.3 בתחום פניות ציבור: היקף פניות ומענה (בכתב) של לפחות 5,000 פניות בשנה, בכל אחת משלוש השנים.

2.1.7 ניסיון של שלוש שנים מבין חמש השנים האחרונות בניתוק וחיבור של מדי מים, וזאת לפחות בשלוש רשויות/תאגידי מים, בהיקף מצטבר של מאה ניתוקים בשנה, בכל אחת משלוש השנים.

2.1.8 ניסיון של שלוש שנים מבין חמש השנים האחרונות בהחלפת מדי מים ברשת העירונית וברשת הפרטית, על כל הכרוך בכך, כולל: כושר ביצוע, מערכת לניהול צוותי עבודה בשטח של 3,500 מדי מים בחודש לפחות בכל אחת משלוש השנים, ניסיון בהחלפות מדי מים מכל הסוגים והקטרים. מחזיק ברישיון קבלן בתוקף מטעם רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, הכולל סיווג בקוד ענף 400, קבוצה ב', סוג 1 לפחות.

2.1.9 הצוות המוצע על-ידי המציע עומד בדרישות שלהלן:

2.1.9.1 מנהל פרויקט: בעל ניסיון של חמש שנים לפחות, מבין שבע השנים האחרונות, בניהול מערך גבייה ו/או שירות לקוחות בתאגיד מים ו/או ברשות מקומית בתחום המים, ובניהול צוות שמונה ארבעים עובדים ומעלה.

2.1.9.2 מנהל שירות לקוחות: בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות, מבין חמש השנים האחרונות, בהפעלת מוקדים טלפונים ופרונטליים, בהיקף של חמישה-עשר נציגים ליום.

2.1.9.3 מנהל חיובים וגבייה: בעל ניסיון של חמש שנים לפחות, מבין שבע השנים האחרונות, בניהול חיובי המים וגבייה של 15,000 צרכני מים ומעלה.

2.1.9.4 מנהל אכיפה: בעל ניסיון של חמש שנים לפחות, מבין שבע השנים האחרונות, בתאגיד מים/רשות מקומית, בטיפול והפעלת תהליכי אכיפה בהתאם לפקודת מיסים גבייה, בהיקף של 60 מיליון ₪ לשנה או יותר.

2.2 המציע יגיש הצעה, הכוללת:

2.2.1 כל מסמכי המכרז, לרבות הבהרות ותשובות שניתנו במהלך המכרז, חתומים על-ידי המציע.

2.2.2 נתונים, מאומתים בכתב על-ידי רואה חשבון מוסמך, המראים כי בשבע השנים שנבחרו על-ידי המציע, ההיקף השנתי של הגבייה אותה הוא ביצע בכל הרשויות המקומיות ו/או תאגידי המים והביוב בהם הוא סיפק שירותים עמד על לפחות 1,000,000,000 ₪ (מיליארד ₪) חובות שוטפים וחובות עבר.

2.2.3 אישורים מהרשויות והתאגידים, הרשומים בהצעת המציע כחלק מניסיונו, למכלול הפעילויות והנתונים המצוינים לעיל, שהמציע ביצע עבורם.

2.2.4 קורות חיים של אנשי הצוות, המוצעים על-ידי המציע, לרבות אישורים מהרשויות והתאגידים, להם סיפק המציע שירותים, לנתונים הרלבנטיים הנדרשים מכל איש צוות, וממליצים.

2.2.5 תעודת עוסק מורשה ו/או תעודת התאגדות, מאושרת על-ידי עו"ד.

2.2.6 אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור מטעם רשות המסים, תקף ליום הגשת ההצעה.

2.2.7 תצהיר מאומת בחתימת עורך-דין, לפיו המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות, כאמור, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. על התצהיר להיות תקף ועדכני לתאריך הגשת ההצעה.

2.2.8 תצהיר מאומת בחתימת עורך-דין, לפיו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז לא הורשע המציע או בעל זיקה אליו בשל הפרת החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969.

2.2.9 תצהיר מאומת בחתימת עורך-דין, לפיו במהלך חמש השנים האחרונות לא הורשעו הבעלים ו/או המנהלים של המציע בעבירה שיש עמה קלון.

2.2.10 הצהרה של עורך דין מטעם המציע על מורשי החתימה של המציע.

2.2.11 העתק רישיון קבלן תקף מטעם משרד הבינוי והשיכון, הכולל סיווג בקוד ענף 400, קבוצה ב', סוג 1 או גבוה יותר.

2.2.12 ערבות מכרז אוטונומית, הכתובה על-פי הנוסח הנכלל במסמכי המכרז, על סך 350,000 ₪.

2.2.13 העתק קבלה של חברת הגיחון על רכישת מסמכי המכרז.

2.3 המציע ישתתף בכנס המציעים.

2.4 המציע יגיש את הצעתו עד ליום ב', 23.04.2018, בשעה 12:00.

3. הנחיות להשתתפות במכרז:

3.1 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 9,000 ₪ (כולל מע"מ), שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 26.02.2018.

3.2 כנס מציעים ייערך ביום ד', 07.03.2018, בשעה 10:00, במשרדי חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3 (בחדר הישיבות). ההשתתפות בכנס הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה במכרז.

3.3 את ההצעות יש להגיש במשרדי מח' המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום ב', 23.04.2018, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

***

תאריך הגשה: 23.04.2018

קבצים קשורים:

להצגת המכרז - מכרז 7/2018: מתן שירותי גבייה