חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

8/2018 - הספקת צינורות פלדה ופוליאתילן

תאריך פרסום: 04/03/2018
תאריך אחרון להגשה: 29/03/2018

להצגת המכרז -  מכרז 8/2018: הספקת צינורות פלדה ופוליאתילן

 
 
מכרז 8/2018: הספקת צינורות פלדה ופוליאתילן


חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז להספקת צינורות פלדה ופוליאתילן.

רשאי להגיש הצעה:

עוסק מורשה, חברה או תאגיד, המסוגלים לספק את אחד הפריטים הנכללים במכרז, או שניהם, בהתאם לתנאים ולמפרטים הטכניים המופיעים במסמכי המכרז.

תנאי סף נוספים:

1. הגשת הצעה, המכילה את המסמכים הבאים:

א. כל מסמכי המכרז חתומים על-ידי המציע.

ב. ערבות בנקאית על סך 15,000 ₪, הכתובה בנוסח הנכלל במסמכי המכרז.

ג. העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

2. הגשת ההצעה עד ליום ה', 29.03.2018, בשעה 12:00.

¨ את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 750 ₪ (כולל מע"מ), שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 06.03.2018.

¨ את ההצעות יש להגיש במשרדי מח' המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום ה', 29.03.2018, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

¨ שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 077-4703021. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

¨ הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il, בדף המכרז.

קבצים קשורים:

להצגת המכרז - מכרז 8/2018: הספקת צינורות פלדה ופוליאתילן