חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

4/2018 - שירותי העסקת כוח אדם זמני

תאריך פרסום: 23/01/2018
תאריך אחרון להגשה: 22/02/2018

להצגת המכרז - מכרז 04/2018 שירות העסקת כוח אדם זמני

 
מכרז 4/2018: שירותי העסקת כוח אדם זמני

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת חברות כוח אדם להגיש הצעות במכרז למתן שירותי העסקת כוח אדם זמני.

המכרז מיועד לתת מענה לצרכים, העולים מעת לעת, בהעסקת עובדים בודדים לתקופות קצרות. חברת הגיחון אינה מתחייבת להזמין כמות עובדים מסוימת, וכל הזמנה תתבצע אך ורק בהתאם לצורך.

תנאי סף:

  1. הגשת הצעה הכולל את המסמכים הבאים:

א. העתק רישיון קבלן כוח אדם בתוקף, בהתאם לחוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם (התשנ"ו-1996).

ב. העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

ג. ערבות בנקאית בסך 15,000 ₪ הכתובה על-פי הנוסח המופיע במסמכי המכרז.

  1. הגשת ההצעה עד ליום חמישי, 22.02.2018, בשעה 12:00.

¨ את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 750 ₪ (כולל מע"מ), שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 29.01.2018.

¨ את ההצעות יש להגיש במשרדי מח' המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום חמישי, 22.02.2018, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

¨ שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 077-4703021. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

¨ הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il, בדף המכרז.