חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

5/2018 - הספקה, התקנה ושירות של מערכות למדידת ספיקות שפכים

תאריך פרסום: 23/01/2018
תאריך אחרון להגשה: 22/02/2018

 להצגת המכרז - מכרז 05/2018 - הספקה, התקנה ושירות של מערכות למדידת ספיקות שפכים

מכרז 5/2018: הספקה, התקנה ושירות של מערכות למדידת ספיקות שפכים

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז להספקה, התקנה ושירות של מערכות קבועות למדידת ספיקות שפכים בקווים גרביטציוניים.

תנאי סף:

1. הגשת הצעה המכילה את המסמכים הבאים:

א. אישור/ים המעיד/ים, כי במהלך חמש השנים האחרונות ביצע המציע, עבור רשות מקומית או תאגיד מים וביוב, לפחות עשר מדידות של ספיקות שפכים בקווים גרביטציוניים בקוטר "8 ומעלה (משך כל מדידה שבעה ימים או יותר).

ב. העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

ג. ערבות בנקאית על סך 15,000 ₪, הכתובה בנוסח המפורט במסמכי המכרז.

2. השתתפות בסיור המציעים.

3. הגשת ההצעה עד ליום חמישי, 22.02.2018, בשעה 12:00.

¨ את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 750 ₪ שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 29.01.2018.

¨ סיור מציעים ייערך ביום שלישי, 13.02.2018, בשעה 08:30. התכנסות ליד מחסום "אל ג'יב" ליד גבעת זאב. ההשתתפות בסיור הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה במכרז. טלפון לבירורים: דורון 054-5594204.

¨ את ההצעות יש להגיש במשרדי מח' המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום חמישי, 22.02.2018, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

¨ שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 077-4703021. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

¨ הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il, בדף המכרז.