חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הרחבת רשת הניקוז - 6.9 מיליון ש"ח

הסכום המתוקצב בעדיפות א' מהווה יתרת ההזמנות שקבלנו מעיריית ירושלים עבור טיפול בפרויקטים שונים.

תכנון ו/או בצוע של פרויקטים חדשים הינו מותנה בקבלת הזמנות חדשות.