חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

תקציב ביוב וניקוז

תקציב פיתוח ביוב וניקוז 2017
תקציב הפיתוח למשק הביוב והניקוז לשנת 2017 מסתכם ב- 158 מיליון ש"ח, גבוה בכ- 114 מיליון מאומדן ביצוע לשנת 2016.

סכום זה כולל כ- 74 מיליון ש"ח להסרת שפכי אגן הקדרון וכן 6.9  מיליון של עבודות ניקוז ע"ח עיריית ירושלים וכ- 2.4 מיליון של פרויקטים על חשבון גופים אחרים - על"מ (לעומת 3.0 מיליון ב-2016).

תקציב הפיתוח של חב' הגיחון עבור מערכות ביוב בלבד לשנת 2017 מסתכם השנה כ- 75.4 מיליון, סכום הגבוה בכ- 36.0 מאומדן ביצוע לשנת 2016.

התקציב בעדיפות ב' מסתכם בכ- 5.1 מיליון ש"ח (לפרויקטים ע"ח חב' הגיחון בלבד). בעדיפות ב' כלולים בן היתר פרויקטים אשר ביצועם מותנה בהשלמת תכנון, בגופי תשתית אחרים, או בקצב התקדמות הביצוע.

התקציב הוכן עפ"י חשיבות הפרויקטים ולוקח בחשבון את הפרמטרים הבאים:

1.         פרויקטים המשכיים (כ-40.4 מיליון ש"ח)

2.         פרויקטים חדשים בשילוב עם עבודות של חברות פיתוח (כ-2.6 מיליון ש"ח)

3.         פרויקטים חדשים משותפים עם מח' המים (כ- 1.4 מיליון ש"ח).

4.         פרויקטים חדשים ביוזמת המחלקה לחיבור צרכנים חדשים תמורת היטל ביוב או להסרת מפגע 
            (כ- 23.9 מיליון ש"ח).

5.         רזרבות לפרויקטים לא צפויים והכרחיים (כ- 3.1 מיליון ש"ח).

6.         תקצוב לתכנון לקראת בצוע עבודות מ-2017 ואילך (כ- 13.3 מיליון ש"ח).

התקציב נועד לטפל בכ-160 פרויקטים כולל תכנון. כמו כן, בנוסף ישנם פרויקטים של הרחבת רשת ניקוז התלויים במימון עירית ירושלים. מתוך סה"כ הפרויקטים, כ- 60 פרויקטים הינם המשכיים.